JusNytt

RIM saksøker Samsung

E-post Skriv ut PDF
.
Les mer …
 

Personvern: Dom om massemarkedsføring mot privatpersoner

E-post Skriv ut PDF

Stavanger tingrett har nylig avsagt dom mot en "spammer". Domfelte lagret enorme mengder e-postadresser og sendte ut reklame for et nettsted til mottakerne. Formålet med masseutsendelsene var å rekruttere domenekjøpere i det som i realiteten utgjorde et pyramidelignende konsept. Selv om de aktuelle e-postlistene kun inneholdt noen få norske adresser, fant retten at norsk rett fikk anvendelse, og avsa fellende dom. Saken er ny i sitt slag her til lands.

.
Les mer …
 

Ytringsfrihet: Forføyning falt for ytringsfriheten

E-post Skriv ut PDF

JusNytt advokat Halvor Manshaus ytringsfrihet sensurBorgarting lagmannsrett har i en svært prinsipiell kjennelse av 25. oktober 2006 trukket snevre grenser for adgangen til å stoppe ytringer ved bruk av midlertidig forføyning. JusNytt har tidligere skrevet om hvordan ytringsfriheten gjennom rettspraksis og påvirkning fra menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg er blitt et stadig viktigere og sterkere prinsipp i europeisk rettspleie.
Forføyningen var krevd av Christer Tromsdal, som mente at det ville innebære en fare for hans liv om det ble kjent at han hadde vært politiinformant i NOKAS-saken. Tingretten stanset programmet - men lagmannsretten har nå konstatert at tingretten gjennom dette forbrøt seg mot EMK artikkkel 10 som verner ytringsfriheten.

.
Les mer …
 

Opphavsrett: Redaktører på nett verner om innhold

E-post Skriv ut PDF

En ny standard for å beskytte digitalt publisert innhold på Internett er nå blitt lansert. Denne standarden har fått navnet ACAP, som står for Automated Content Access Protocol. Formålet med ACAP er å hindre søkemotorer og digitale roboter fra å sanke inn informasjon i stor stil fra nettsteder som ikke har gitt samtykke til slik bruk. Dette arbeidet bygger altså videre på den allerede eksisterende standarden for å hindre indeksering av nettsider ved bruk av automatiserte tjenester, Robot Exclusion Standard. 

.
Les mer …
 
Flere artikler …
Side 10 av 23

JusNytt gir leserne nyheter, artikler, kommentarer og tilgang til en omfattende samling med kildemateriale. JusNytt har definert enkelte hovedområder:

Immaterialrett
opphavsrett, patentrett og varemerkerett 
Dette er rettsområder der verdier og rettigeter er knyttet opp til ikke-materielle gjenstander eller goder. Eksempler på slike verdier er goodwill, åndsverk, varemerker, oppfinnelser, design o.l. Lovreguleringen her er spredt utover, og er etter hvert blitt temmelig komplisert. Eksempelvis har opphavsrett blitt et temmelig komplisert fagfelt, og preges av det som skjer på den internasjonale arena.

Telekom
markedsregulering og konkurranserett 
Telekom og konkurranserett har gått hånd i hånd lenge her til lands, og er blitt sterkt aktualisert i kjølvannet av liberaliseringen på telesektoren. Et marked preget av sterk demografisk penetrasjon på moderne teknologi og infrastruktur inviterer til sterk konkurranse i et tøft marked. Rettslige problemstillinger vil ofte få store økonomiske konsekvenser.  

Innhold
ytringsfrihet og formidlingsansvar

Dommer fra domstolen i Strasbourg som administrer den europeiske konvensjonen for mennesekerettigheter har direkte påvirkning på våre norske regler om ærekrenkelser og ytringsfrihet. Norsk rett er blitt justert ved flere fellende dommer i Strasbourg, slik at ytringsfriheten er blitt sterkere enn tidligere. Samtidig ser vi en eksplosiv vekt i ytringer gjennom nye medier, både via nye tv-medier og Interntett. Forskjellen mellom brukerskapt og egenprodusert innhold blir mer utydelig og har vært gjenstand for mye debatt de seneste årene. Pressen er utfordret av enkeltpersoner som leverer innhold, samtidig som pressen er i en prosess der ansvarsrollen og medvirkningsproblematikken vurderes fortløpende.

Ansvarlig: Halvor Manshaus - advokat hos Advokatfirmaet Schjødt DA i Oslo.

Nytt fra Lovdata

RSS feed fra Lovdata: Siste avgjørelser
  • LG-2016-75484
    Spørsmål om tingretten hadde gjort en feil når det var stadfestet et bud inngitt på tvangssalg av fast eiendom ved medhjelper, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 11-30...
  • LG-2016-65410
    Full tekst til avgjørelsen er ikke tilgjengelig på disse Internettsider Stikkord: Barnevern. Tiltak. Utsatt iverksettelse. Barnevernloven § 4-1, § 4-13, § 4-12 første ledd bokstav a,...

Populære fagartikler

jusnytt_emd_hus Ytringsfrihet: EMD befester kildevernet Artikkelen er skrevet av advokat Jon Wessel-Aas og er tidligere publisert på hans blogg: www.uhuru.biz. Wessel-Aas er advokat i NRK og har prosedert ...
 
jusnytt_cd_lock_drm Opphavsrett: Jailbreaking og omgåelse av DRM Det amerikanske Library of Congress har nå publisert den siste oversikten over unntak fra reglene om vern av digitale rettighetssystemer. I USA ver...
 
JusNytt_Betamax Betamax-saken: opphavsrettsthriller Betamax-saken vakte stor oppmerksomhet på 80-tallet, og har hatt stor innflytelse på tolkningen og forståelsen av opphavsretten i gråsonen mellom ...
 

Aktuelle artikler


Ansvarlig for denne tjenesten er advokat Halvor Manshaus i Advokatfirmaet Schjødt DA. Dersom du ønsker å bidra med innhold velg kontakt på menyen ovenfor. Poenget med JusNytt har vært å gjøre tilgjengelig informasjon innenfor områder som kan være vanskelig tilgjengelig for mange.

Bruk av tekst, bilder eller annet materiale fra JusNytt utover lovens unntak krever samtykke.

Kjerneområdene er: Immaterialrett (opphavsrett og åndsverk, varemerke, patent, design o.l.), Telekom (markedsregulering og konkurranserett), Innhold og Ansvar (ytringsfrihet, presserett og ansvar for innhold / publisering) samt at det er samlet en del materiale i tilknytning til et arbeide om romerretten fra 500-tallet (Justinians lovsamlig Corpus Iuris Civilis).