JusNytt

TV2 frikjent i injuriesak

E-post Skriv ut PDF

Official logoTV 2 AS var saksøkt av de to frontfigurene i Nordsjødykkeralliansen (NSDA) for ærekrenkelser fremsatt i dokumentarprogrammet "Dykkere på dypt vann" som ble sendt i mai 2007. I dokumentaren ble det satt et kritisk søkelys på NSDA og frontfiguerens opptreden i ulike sammenhenger. Bergen tingrett har i dom av 22. april 2009 frikjent TV 2 AS fullstendig og pålagt de to saksøkerne å betale sakens omkostninger med ca kr 1,4 millioner.

.

Retten la vekt på at det var tale om en dokumentar av betydelig allmenn interesse, at de to saksøkerne måtte anses som offentlige personer og at det i hovedsak var tale om viderformidlede utsagn fra kilder som stod åpent frem i programmet. Videre fant retten at samtlige angrepne utsagn hadde tilstrekkelig forankring i faktum. I avveiningen av EMK art 10 og 8 fant dermed retten at ingen av utsagnene var rettsstridige og at den kritiske vinkling TV 2 hadde valgt var berettiget. Retten kom også til at flere av de angrepne utsagn korrekt fortolket ikke innebar en ærekrenkelse som fyller de objektive straffabarhetsvilkår i strl §§ 246/247.

TV 2 AS ble representert av advokatfirmaet Schjødt DA ved advokat Sigurd Holter Torp.

 

JusNytt gir leserne nyheter, artikler, kommentarer og tilgang til en omfattende samling med kildemateriale. JusNytt har definert enkelte hovedområder:

Immaterialrett
opphavsrett, patentrett og varemerkerett 
Dette er rettsområder der verdier og rettigeter er knyttet opp til ikke-materielle gjenstander eller goder. Eksempler på slike verdier er goodwill, åndsverk, varemerker, oppfinnelser, design o.l. Lovreguleringen her er spredt utover, og er etter hvert blitt temmelig komplisert. Eksempelvis har opphavsrett blitt et temmelig komplisert fagfelt, og preges av det som skjer på den internasjonale arena.

Telekom
markedsregulering og konkurranserett 
Telekom og konkurranserett har gått hånd i hånd lenge her til lands, og er blitt sterkt aktualisert i kjølvannet av liberaliseringen på telesektoren. Et marked preget av sterk demografisk penetrasjon på moderne teknologi og infrastruktur inviterer til sterk konkurranse i et tøft marked. Rettslige problemstillinger vil ofte få store økonomiske konsekvenser.  

Innhold
ytringsfrihet og formidlingsansvar

Dommer fra domstolen i Strasbourg som administrer den europeiske konvensjonen for mennesekerettigheter har direkte påvirkning på våre norske regler om ærekrenkelser og ytringsfrihet. Norsk rett er blitt justert ved flere fellende dommer i Strasbourg, slik at ytringsfriheten er blitt sterkere enn tidligere. Samtidig ser vi en eksplosiv vekt i ytringer gjennom nye medier, både via nye tv-medier og Interntett. Forskjellen mellom brukerskapt og egenprodusert innhold blir mer utydelig og har vært gjenstand for mye debatt de seneste årene. Pressen er utfordret av enkeltpersoner som leverer innhold, samtidig som pressen er i en prosess der ansvarsrollen og medvirkningsproblematikken vurderes fortløpende.

Ansvarlig: Halvor Manshaus - advokat hos Advokatfirmaet Schjødt DA i Oslo.

Nytt fra Lovdata

RSS feed fra Lovdata: Siste avgjørelser
  • LH-2016-40615
    Tyrkisk statsborger med oppholdstillatelse i Tyskland ble dømt til fengsel i ett år for førstegangs overtredelse av innreiseforbud. Han var ilagt bot for ulovlig arbeid...
  • LH-2015-201130
    Tre tiltalte menn, to fra Norge og en svensk statsborger, ble alle funnet skyldig av lagretten i medvirkning til innførsel av narkotika til Norge. Innførselen...

Populære fagartikler

jusnytt_emd_hus Ytringsfrihet: EMD befester kildevernet Artikkelen er skrevet av advokat Jon Wessel-Aas og er tidligere publisert på hans blogg: www.uhuru.biz. Wessel-Aas er advokat i NRK og har prosedert ...
 
jusnytt_cd_lock_drm Opphavsrett: Jailbreaking og omgåelse av DRM Det amerikanske Library of Congress har nå publisert den siste oversikten over unntak fra reglene om vern av digitale rettighetssystemer. I USA ver...
 
JusNytt_Betamax Betamax-saken: opphavsrettsthriller Betamax-saken vakte stor oppmerksomhet på 80-tallet, og har hatt stor innflytelse på tolkningen og forståelsen av opphavsretten i gråsonen mellom ...
 

Aktuelle artikler


Ansvarlig for denne tjenesten er advokat Halvor Manshaus i Advokatfirmaet Schjødt DA. Dersom du ønsker å bidra med innhold velg kontakt på menyen ovenfor. Poenget med JusNytt har vært å gjøre tilgjengelig informasjon innenfor områder som kan være vanskelig tilgjengelig for mange.

Bruk av tekst, bilder eller annet materiale fra JusNytt utover lovens unntak krever samtykke.

Kjerneområdene er: Immaterialrett (opphavsrett og åndsverk, varemerke, patent, design o.l.), Telekom (markedsregulering og konkurranserett), Innhold og Ansvar (ytringsfrihet, presserett og ansvar for innhold / publisering) samt at det er samlet en del materiale i tilknytning til et arbeide om romerretten fra 500-tallet (Justinians lovsamlig Corpus Iuris Civilis).