JusNytt

Patent: BlackBerry tapte første runde

E-post Skriv ut PDF

JusNytt advokat Halvor Manshaus patent mobil pda En amerikansk ankedomstol opprettholdt en avgjørelse om patentinngrep overfor produsenten av BlackBerry, Research In Motion Ltd (RIM). Selskapets produkt er en liten håndholdt enhet som blant annet kan laste ned epost. Ankedomstolen fant samtidig at deler av avgjørelsen fra underinstansen led av feil, og hjemviste deler av saken til ny behandling.

.

NTP bragte saken inn for retten ultimo 2001, og hevdet at det forelå et inngrep i et NTP-patent som beskriver bruken radiofrekvent trådløs kommunikasjon i epostløsninger. RIM produserer BlackBerry, som bruker nettopp slik teknologi for å tilby brukeren trådløst å kunne sende og motta epost på den håndholdte enheten.

Saken ble avgjort av the United States District Court for the Eastern District of Richmond, som ligger i staten Virginia på Amerikas østkyst. I avgjørelsen blir saksøkeren NTP tilkjent MUSD 53,7. Samtidig fikk NTP medhold i sitt krav om forføyning som forbyr RIM å produsere, bruke eller tilby for salg den håndholdte enheten BlackBerry. Forføyinengen står ved kraft til utløpet av NTP's patent løper ut. Patentet står sentralt i saken, og løper først ut 20. mai 2012.

Advokat Halvor Manshaus er fast advokat ved Advokatfirmaet Schjødt AS i Oslo, og leder faggruppen for elektronisk innhold og kommunikasjon. Han har tidligere vært vitenskapelig assistent ved institutt for rettsinformatikk og har prosedert sentrale saker innenfor ytringsfrihet, opphavsrett og elektronisk innhold.

 

JusNytt gir leserne nyheter, artikler, kommentarer og tilgang til en omfattende samling med kildemateriale. JusNytt har definert enkelte hovedområder:

Immaterialrett
opphavsrett, patentrett og varemerkerett 
Dette er rettsområder der verdier og rettigeter er knyttet opp til ikke-materielle gjenstander eller goder. Eksempler på slike verdier er goodwill, åndsverk, varemerker, oppfinnelser, design o.l. Lovreguleringen her er spredt utover, og er etter hvert blitt temmelig komplisert. Eksempelvis har opphavsrett blitt et temmelig komplisert fagfelt, og preges av det som skjer på den internasjonale arena.

Telekom
markedsregulering og konkurranserett 
Telekom og konkurranserett har gått hånd i hånd lenge her til lands, og er blitt sterkt aktualisert i kjølvannet av liberaliseringen på telesektoren. Et marked preget av sterk demografisk penetrasjon på moderne teknologi og infrastruktur inviterer til sterk konkurranse i et tøft marked. Rettslige problemstillinger vil ofte få store økonomiske konsekvenser.  

Innhold
ytringsfrihet og formidlingsansvar

Dommer fra domstolen i Strasbourg som administrer den europeiske konvensjonen for mennesekerettigheter har direkte påvirkning på våre norske regler om ærekrenkelser og ytringsfrihet. Norsk rett er blitt justert ved flere fellende dommer i Strasbourg, slik at ytringsfriheten er blitt sterkere enn tidligere. Samtidig ser vi en eksplosiv vekt i ytringer gjennom nye medier, både via nye tv-medier og Interntett. Forskjellen mellom brukerskapt og egenprodusert innhold blir mer utydelig og har vært gjenstand for mye debatt de seneste årene. Pressen er utfordret av enkeltpersoner som leverer innhold, samtidig som pressen er i en prosess der ansvarsrollen og medvirkningsproblematikken vurderes fortløpende.

Ansvarlig: Halvor Manshaus - advokat hos Advokatfirmaet Schjødt DA i Oslo.

Nytt fra Lovdata

RSS feed fra Lovdata: Siste avgjørelser
  • LH-2016-40615
    Tyrkisk statsborger med oppholdstillatelse i Tyskland ble dømt til fengsel i ett år for førstegangs overtredelse av innreiseforbud. Han var ilagt bot for ulovlig arbeid...
  • LH-2015-201130
    Tre tiltalte menn, to fra Norge og en svensk statsborger, ble alle funnet skyldig av lagretten i medvirkning til innførsel av narkotika til Norge. Innførselen...

Populære fagartikler

jusnytt_emd_hus Ytringsfrihet: EMD befester kildevernet Artikkelen er skrevet av advokat Jon Wessel-Aas og er tidligere publisert på hans blogg: www.uhuru.biz. Wessel-Aas er advokat i NRK og har prosedert ...
 
jusnytt_cd_lock_drm Opphavsrett: Jailbreaking og omgåelse av DRM Det amerikanske Library of Congress har nå publisert den siste oversikten over unntak fra reglene om vern av digitale rettighetssystemer. I USA ver...
 
JusNytt_Betamax Betamax-saken: opphavsrettsthriller Betamax-saken vakte stor oppmerksomhet på 80-tallet, og har hatt stor innflytelse på tolkningen og forståelsen av opphavsretten i gråsonen mellom ...
 

Aktuelle artikler


Ansvarlig for denne tjenesten er advokat Halvor Manshaus i Advokatfirmaet Schjødt DA. Dersom du ønsker å bidra med innhold velg kontakt på menyen ovenfor. Poenget med JusNytt har vært å gjøre tilgjengelig informasjon innenfor områder som kan være vanskelig tilgjengelig for mange.

Bruk av tekst, bilder eller annet materiale fra JusNytt utover lovens unntak krever samtykke.

Kjerneområdene er: Immaterialrett (opphavsrett og åndsverk, varemerke, patent, design o.l.), Telekom (markedsregulering og konkurranserett), Innhold og Ansvar (ytringsfrihet, presserett og ansvar for innhold / publisering) samt at det er samlet en del materiale i tilknytning til et arbeide om romerretten fra 500-tallet (Justinians lovsamlig Corpus Iuris Civilis).