JusNytt

Opphavsrett: Nye regler mot etterlikninger og piratkopiering

E-post Skriv ut PDF

JusNytt advokat Halvor Manshaus opphavsrett EU kommisjonen har foreslått nye tiltak mot piratkopiering og etterlikninger, og legger opp til en samordnet europeisk lovgivning på området. De nye reglene er særlig rettet mot organisert piratvirksomhet som drives i stor stil og som oppfattes som en trussel mot det bestående opphavsrettsinstituttet. Eu legger dermed opp til strengere reaksjonsrammer innenfor hele det europeiske samarbeidsområdet.

.

Kommisjonen har i sitt forslag lagt vekt på det som betegnes som en bekymringsverdig utvikling innenfor immaterialretten, der etterlikninger og piratkopier omsettes i stor stil av organiserte aktører. Videre heter det at slik virksomhet er med på å undergrave flere områder innen den europeiske makroøkonomien.

I en presseuttalelse fra Kommisjonens visepresident og ansvarlig for "lov, frihet og sikkerhet", Franco Frattini, heter det at en effektiv samordning av de nasjonale straffereglene på dette området vil utgjøre "... a basic platform underpinning our joint efforts to eradicate these phenomena which are undermining the economy". Frattini viser til at kriminelle organisasjoner er tungt inne i slik ulovlig virksomhet, som utgjør en trussel mot opphavsretten og innovasjonsviljen i folket, og en sikkerhetsrisiko i form av kvalitetssvake etterlikninger.

Forslaget er rettet mot alle typer overtramp av opphavsretten, slik at alle forsettlige krenkelser av immaterialretten som utøves i stor skala innenfor en kommersiell ramme vil omfattes av de nye reglene. Medvirkning til slike handlinger vil også være direkte straffbare under forslaget. Strafferammen er foreslått til 4 års fengselstraff der gjerningspersonen er del av en organiserrt virksomhet eller utsetter andre for fare gjennom sin virksomhet. Det siste vil typisk være tilfelle når gjerningspersonen omsetter etterlikninger av for eksempel kritiske reservedeler til et fly, og disse delene har redusert kvaliet i forhold til originalen. Minsteboten er i slike tilfelle foreslått å utgjøre minimum EUR 100.000 til EUR 300.000, men slik at medlemsstatene skal ha adgang til å innføre strengere bøtenivåer.

I forhold til norsk rett i dag, vil disse endringene medføre en vesentlig skjerping av straffenivået i forhold til f. eks. åndsverslovens alminnelige strafferamme på 3 måneder, jfr åndsverksloven § 54.

Advokat Halvor Manshaus er fast advokat ved Advokatfirmaet Schjødt AS i Oslo, og leder faggruppen for elektronisk innhold og kommunikasjon. Han har tidligere vært vitenskapelig assistent ved institutt for rettsinformatikk og har prosedert sentrale saker innenfor ytringsfrihet, opphavsrett og elektronisk innhold.

 

JusNytt gir leserne nyheter, artikler, kommentarer og tilgang til en omfattende samling med kildemateriale. JusNytt har definert enkelte hovedområder:

Immaterialrett
opphavsrett, patentrett og varemerkerett 
Dette er rettsområder der verdier og rettigeter er knyttet opp til ikke-materielle gjenstander eller goder. Eksempler på slike verdier er goodwill, åndsverk, varemerker, oppfinnelser, design o.l. Lovreguleringen her er spredt utover, og er etter hvert blitt temmelig komplisert. Eksempelvis har opphavsrett blitt et temmelig komplisert fagfelt, og preges av det som skjer på den internasjonale arena.

Telekom
markedsregulering og konkurranserett 
Telekom og konkurranserett har gått hånd i hånd lenge her til lands, og er blitt sterkt aktualisert i kjølvannet av liberaliseringen på telesektoren. Et marked preget av sterk demografisk penetrasjon på moderne teknologi og infrastruktur inviterer til sterk konkurranse i et tøft marked. Rettslige problemstillinger vil ofte få store økonomiske konsekvenser.  

Innhold
ytringsfrihet og formidlingsansvar

Dommer fra domstolen i Strasbourg som administrer den europeiske konvensjonen for mennesekerettigheter har direkte påvirkning på våre norske regler om ærekrenkelser og ytringsfrihet. Norsk rett er blitt justert ved flere fellende dommer i Strasbourg, slik at ytringsfriheten er blitt sterkere enn tidligere. Samtidig ser vi en eksplosiv vekt i ytringer gjennom nye medier, både via nye tv-medier og Interntett. Forskjellen mellom brukerskapt og egenprodusert innhold blir mer utydelig og har vært gjenstand for mye debatt de seneste årene. Pressen er utfordret av enkeltpersoner som leverer innhold, samtidig som pressen er i en prosess der ansvarsrollen og medvirkningsproblematikken vurderes fortløpende.

Ansvarlig: Halvor Manshaus - advokat hos Advokatfirmaet Schjødt DA i Oslo.

Nytt fra Lovdata

RSS feed fra Lovdata: Siste avgjørelser
  • LF-2016-24555
    Lagmannsretten skjerpet straffen for grov overtredelse av dyrevelferdsloven § 37 andre ledd, jf første ledd, jf § 24, fra fengsel i 120 dager til fengsel...
  • LF-2016-7526
    Full tekst til avgjørelsen er ikke tilgjengelig på disse Internettsider Stikkord: Familierett. Foreldreansvar. Samvær. Barneloven § 42.

Populære fagartikler

jusnytt_emd_hus Ytringsfrihet: EMD befester kildevernet Artikkelen er skrevet av advokat Jon Wessel-Aas og er tidligere publisert på hans blogg: www.uhuru.biz. Wessel-Aas er advokat i NRK og har prosedert ...
 
jusnytt_cd_lock_drm Opphavsrett: Jailbreaking og omgåelse av DRM Det amerikanske Library of Congress har nå publisert den siste oversikten over unntak fra reglene om vern av digitale rettighetssystemer. I USA ver...
 
JusNytt_Betamax Betamax-saken: opphavsrettsthriller Betamax-saken vakte stor oppmerksomhet på 80-tallet, og har hatt stor innflytelse på tolkningen og forståelsen av opphavsretten i gråsonen mellom ...
 

Aktuelle artikler


Ansvarlig for denne tjenesten er advokat Halvor Manshaus i Advokatfirmaet Schjødt DA. Dersom du ønsker å bidra med innhold velg kontakt på menyen ovenfor. Poenget med JusNytt har vært å gjøre tilgjengelig informasjon innenfor områder som kan være vanskelig tilgjengelig for mange.

Bruk av tekst, bilder eller annet materiale fra JusNytt utover lovens unntak krever samtykke.

Kjerneområdene er: Immaterialrett (opphavsrett og åndsverk, varemerke, patent, design o.l.), Telekom (markedsregulering og konkurranserett), Innhold og Ansvar (ytringsfrihet, presserett og ansvar for innhold / publisering) samt at det er samlet en del materiale i tilknytning til et arbeide om romerretten fra 500-tallet (Justinians lovsamlig Corpus Iuris Civilis).