JusNytt

Varemerke: Lagmannsretten gir Finn medhold i sak om metasøk og varemerke

E-post Skriv ut PDF

Lagmannsretten har i kjennelse i tvisten mellom Notar og Finn om søketjenester og varemerke på Internett gitt Finn fullt medhold. Kjennelsen berører investeringsvernets rekkevidde på Internett, og inneholder prinsippielle uttalelser om varemerkers funksjon som kvalitetsstempel så vel som reglene om god forretningsskikk etter markedsføringsloven.

.

Varemerke på Internett

Finn gikk i fjor til søksmål mot flere selskaper i Notar-gruppen for å stanse Notars søketjeneste mot Finns database. Finn tok ut stevning og begjæring om midlertidig forføyning.

Forføyningssaken ble avgjort av Trondheim tingrett før jul, der det ble slått fast at Notars tjeneste var i strid med god forretningsskikk. Avgjørelsen ble påkjært til lagmannsretten av Notar. Vanligvis er behandlingen i slike kjæremål skriftlig, men her ble det holdt muntlige forhandlinger også for lagmannsretten.

Varemerke som stempel på kvalitet

Lagmannsretten konkluderer med at Notars tjeneste tilbyr Finns innhold med lavere kvalitet. Videre legger retten til grunn at Finns varemerke må forstås som et kvalitetsstempel, og at Notars produkt var egnet til å svekke varemerkets innhold. Dette er et viktig punkt i kjennelsen, som altså slår fast at konkurrenters varemerke må benyttes med varsomhet også på Internett.

Kjennelsen er prinsippiell ved at den berører flere viktige spørsmål, herunder metasøking, varemerkebruk og krav til god forretningsskikk på Internett.

Kjennelsen er enstemmig, men er i skrivende stund ikke rettskraftig. Det underliggende hovedsøksmålet for Trondheim tingrett er foreløpig ikke berammet.

Artikkelforfatter Halvor Manshaus prosederte saken for Finn.

 

JusNytt gir leserne nyheter, artikler, kommentarer og tilgang til en omfattende samling med kildemateriale. JusNytt har definert enkelte hovedområder:

Immaterialrett
opphavsrett, patentrett og varemerkerett 
Dette er rettsområder der verdier og rettigeter er knyttet opp til ikke-materielle gjenstander eller goder. Eksempler på slike verdier er goodwill, åndsverk, varemerker, oppfinnelser, design o.l. Lovreguleringen her er spredt utover, og er etter hvert blitt temmelig komplisert. Eksempelvis har opphavsrett blitt et temmelig komplisert fagfelt, og preges av det som skjer på den internasjonale arena.

Telekom
markedsregulering og konkurranserett 
Telekom og konkurranserett har gått hånd i hånd lenge her til lands, og er blitt sterkt aktualisert i kjølvannet av liberaliseringen på telesektoren. Et marked preget av sterk demografisk penetrasjon på moderne teknologi og infrastruktur inviterer til sterk konkurranse i et tøft marked. Rettslige problemstillinger vil ofte få store økonomiske konsekvenser.  

Innhold
ytringsfrihet og formidlingsansvar

Dommer fra domstolen i Strasbourg som administrer den europeiske konvensjonen for mennesekerettigheter har direkte påvirkning på våre norske regler om ærekrenkelser og ytringsfrihet. Norsk rett er blitt justert ved flere fellende dommer i Strasbourg, slik at ytringsfriheten er blitt sterkere enn tidligere. Samtidig ser vi en eksplosiv vekt i ytringer gjennom nye medier, både via nye tv-medier og Interntett. Forskjellen mellom brukerskapt og egenprodusert innhold blir mer utydelig og har vært gjenstand for mye debatt de seneste årene. Pressen er utfordret av enkeltpersoner som leverer innhold, samtidig som pressen er i en prosess der ansvarsrollen og medvirkningsproblematikken vurderes fortløpende.

Ansvarlig: Halvor Manshaus - advokat hos Advokatfirmaet Schjødt DA i Oslo.

Nytt fra Lovdata

RSS feed fra Lovdata: Siste avgjørelser
  • LF-2016-24555
    Lagmannsretten skjerpet straffen for grov overtredelse av dyrevelferdsloven § 37 andre ledd, jf første ledd, jf § 24, fra fengsel i 120 dager til fengsel...
  • LF-2016-7526
    Full tekst til avgjørelsen er ikke tilgjengelig på disse Internettsider Stikkord: Familierett. Foreldreansvar. Samvær. Barneloven § 42.

Populære fagartikler

jusnytt_emd_hus Ytringsfrihet: EMD befester kildevernet Artikkelen er skrevet av advokat Jon Wessel-Aas og er tidligere publisert på hans blogg: www.uhuru.biz. Wessel-Aas er advokat i NRK og har prosedert ...
 
jusnytt_cd_lock_drm Opphavsrett: Jailbreaking og omgåelse av DRM Det amerikanske Library of Congress har nå publisert den siste oversikten over unntak fra reglene om vern av digitale rettighetssystemer. I USA ver...
 
JusNytt_Betamax Betamax-saken: opphavsrettsthriller Betamax-saken vakte stor oppmerksomhet på 80-tallet, og har hatt stor innflytelse på tolkningen og forståelsen av opphavsretten i gråsonen mellom ...
 

Aktuelle artikler


Ansvarlig for denne tjenesten er advokat Halvor Manshaus i Advokatfirmaet Schjødt DA. Dersom du ønsker å bidra med innhold velg kontakt på menyen ovenfor. Poenget med JusNytt har vært å gjøre tilgjengelig informasjon innenfor områder som kan være vanskelig tilgjengelig for mange.

Bruk av tekst, bilder eller annet materiale fra JusNytt utover lovens unntak krever samtykke.

Kjerneområdene er: Immaterialrett (opphavsrett og åndsverk, varemerke, patent, design o.l.), Telekom (markedsregulering og konkurranserett), Innhold og Ansvar (ytringsfrihet, presserett og ansvar for innhold / publisering) samt at det er samlet en del materiale i tilknytning til et arbeide om romerretten fra 500-tallet (Justinians lovsamlig Corpus Iuris Civilis).