JusNytt

Personvern: Skattelister på Internett - igjen

E-post Skriv ut PDF

JusNytt advokat Halvor Manshaus personvern skattelisterDet er ikke lenge siden skattelistene lå åpent tilgjengelige på Internett året rundt. Datatilsynet og flere andre var imidlertid skeptiske til denne praksisen, og reglene ble sterkt innskjerpet. Etter regjeringsskiftet er temaet imidlertid dukket opp igjen. Samtidig har ESA meldt sin interesse i spørsmålet.

.

I dag praktiseres ordningen med skattelister slik at listene får ligge åpent på Internett i tre uker. Systematisk gjennomang eller nedlasting av listene er ikke tillatt. Det er innført tekniske systemer som hindrer slik uatorisert bruk.

Det er blitt hevdet fra flere hold at den nye ordningen er mindre demokratisk, og ikke like stor grad ivaretar hensynet til offentlighetens innsyn i ligningsetatens virke. Slike hensyn blir anført å veie tyngre enn de personvernsmessige konsekvensene av tilgjengeliggjøring på Internett.

Da Stortingets finanskomite i sin innstilling til Odelstinget (nr. 60 2003-2004) foreslo å begrense tilgangen til skattelister på Internett, gikk et mindretall i komiteen mot forslaget. Mindretallet uttalte følgende i innstillingen:

"Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti går imot Regjeringens forslag til innstramminger i reglene for offentliggjøring av skattelistene. Disse medlemmer mener at det er ønskelig med en videreføring av dagens praksis. Skattelistene har vært offentlige fra 1863. Det er altså en lang tradisjon for åpenhet rundt inntekts- og skatteforhold. Disse medlemmer viser til at ordningen med utlegging av skattelister er blitt grunngitt med at hemmelighold kan skape grobunn for spekulasjoner omkring arbeidet med ligningen. Dagens ordning representerer en form for samfunnskontroll med styresmaktene. Videre vil full offentlighet kunne bidra til debatt om skattereglene, dersom det er store avvik mellom virkelige og skattemessige forhold."

Dette mindretallet, bestående av Arbeiderpartiet og Sv, er nå i regjeringsposisjon. Dette er bakgrunnen for at temaet om skattelister igjen er blitt aktuelt. Regjeringspartiene har nå i prinsippet mulighet til å innføre full listepublisering på Internett.

Det er imidlertid ikke sikkert at reglene blir endret med det første. ESA har nå til vurdering spørsmålet om Norges eksisterende praksis er i strid med EUs personverndirektiv. Dersom ESA konkluderer med at vår nåværende praksis er direktivstridig, vil det neppe være noe særlig rom for Norge til å utvide publiseringsordningen for skattelister.

Mye tyder likevel på at Norge har en vid adgang til å anvende en nasjonal skjønnsmargin i dette spørsmålet. I tillegg er hensynet til offentlighetsprinsippet fremhevet som et viktig moment i fortalen til direktivet (punkt 72).

 

JusNytt gir leserne nyheter, artikler, kommentarer og tilgang til en omfattende samling med kildemateriale. JusNytt har definert enkelte hovedområder:

Immaterialrett
opphavsrett, patentrett og varemerkerett 
Dette er rettsområder der verdier og rettigeter er knyttet opp til ikke-materielle gjenstander eller goder. Eksempler på slike verdier er goodwill, åndsverk, varemerker, oppfinnelser, design o.l. Lovreguleringen her er spredt utover, og er etter hvert blitt temmelig komplisert. Eksempelvis har opphavsrett blitt et temmelig komplisert fagfelt, og preges av det som skjer på den internasjonale arena.

Telekom
markedsregulering og konkurranserett 
Telekom og konkurranserett har gått hånd i hånd lenge her til lands, og er blitt sterkt aktualisert i kjølvannet av liberaliseringen på telesektoren. Et marked preget av sterk demografisk penetrasjon på moderne teknologi og infrastruktur inviterer til sterk konkurranse i et tøft marked. Rettslige problemstillinger vil ofte få store økonomiske konsekvenser.  

Innhold
ytringsfrihet og formidlingsansvar

Dommer fra domstolen i Strasbourg som administrer den europeiske konvensjonen for mennesekerettigheter har direkte påvirkning på våre norske regler om ærekrenkelser og ytringsfrihet. Norsk rett er blitt justert ved flere fellende dommer i Strasbourg, slik at ytringsfriheten er blitt sterkere enn tidligere. Samtidig ser vi en eksplosiv vekt i ytringer gjennom nye medier, både via nye tv-medier og Interntett. Forskjellen mellom brukerskapt og egenprodusert innhold blir mer utydelig og har vært gjenstand for mye debatt de seneste årene. Pressen er utfordret av enkeltpersoner som leverer innhold, samtidig som pressen er i en prosess der ansvarsrollen og medvirkningsproblematikken vurderes fortløpende.

Ansvarlig: Halvor Manshaus - advokat hos Advokatfirmaet Schjødt DA i Oslo.

Nytt fra Lovdata

RSS feed fra Lovdata: Siste avgjørelser
  • LF-2016-24555
    Lagmannsretten skjerpet straffen for grov overtredelse av dyrevelferdsloven § 37 andre ledd, jf første ledd, jf § 24, fra fengsel i 120 dager til fengsel...
  • LF-2016-7526
    Full tekst til avgjørelsen er ikke tilgjengelig på disse Internettsider Stikkord: Familierett. Foreldreansvar. Samvær. Barneloven § 42.

Populære fagartikler

jusnytt_emd_hus Ytringsfrihet: EMD befester kildevernet Artikkelen er skrevet av advokat Jon Wessel-Aas og er tidligere publisert på hans blogg: www.uhuru.biz. Wessel-Aas er advokat i NRK og har prosedert ...
 
jusnytt_cd_lock_drm Opphavsrett: Jailbreaking og omgåelse av DRM Det amerikanske Library of Congress har nå publisert den siste oversikten over unntak fra reglene om vern av digitale rettighetssystemer. I USA ver...
 
JusNytt_Betamax Betamax-saken: opphavsrettsthriller Betamax-saken vakte stor oppmerksomhet på 80-tallet, og har hatt stor innflytelse på tolkningen og forståelsen av opphavsretten i gråsonen mellom ...
 

Aktuelle artikler


Ansvarlig for denne tjenesten er advokat Halvor Manshaus i Advokatfirmaet Schjødt DA. Dersom du ønsker å bidra med innhold velg kontakt på menyen ovenfor. Poenget med JusNytt har vært å gjøre tilgjengelig informasjon innenfor områder som kan være vanskelig tilgjengelig for mange.

Bruk av tekst, bilder eller annet materiale fra JusNytt utover lovens unntak krever samtykke.

Kjerneområdene er: Immaterialrett (opphavsrett og åndsverk, varemerke, patent, design o.l.), Telekom (markedsregulering og konkurranserett), Innhold og Ansvar (ytringsfrihet, presserett og ansvar for innhold / publisering) samt at det er samlet en del materiale i tilknytning til et arbeide om romerretten fra 500-tallet (Justinians lovsamlig Corpus Iuris Civilis).