JusNytt

Varemerke: Høyesteretts dom i saken om Gule sider som varemerke

E-mail Print PDF
There are no translations available.

JusNytt advokat Halvor Manshaus varemerke Høyesterett har nå behandlet varemerkesaken der striden sto om bruken av begrepet "Gule sider". Findexa AS saksøkte Firma-Katalogen AS for urettmessig varemerkebruk, og ble møtt med motsøksmål mot det registrerte varemerket. Findexa vant i tingretten, mens lagmannsretten gav Firma-Katalogen AS medhold. Høyesteretts endelige avgjørelse gikk i Findexa's favør.

. Det sentrale punktet i saken var spørsmålet om varemerket på søknadstidspunktet hadde tilstrekkelig distinktivitet. Varemerkeloven § 13 krever at varemerke klart skal kunne skille søkerens varer fra andres og ikke bare gi uttrykk for varens beskaffenheter. I dette ligger et krav om særpreg og at varemerket ikke skal være rent beskrivende.Saken gjaldt særlig det siste punktet, altså at varemerker som er rent beskrivende for varen eller dens egenskaper ikke skal kunne registreres. Saken åpnet dermed for en prinsippiell drøftelse av forholdet mellom behovet for friholdelse, altså at beskrivende kjennetegn ikke kan underlegges enerettigheter som vil medføre en uønsket monopoltilstand, veiet opp mot hensynet til vern om investeringer og arbeide lagt ned i innarbeidelsen av det aktuelle varemerket.Firma-Katalogen la særlig vekt på at betegnelsen "Gule sider" og det tilsvarende engelske begrep "Yellow Pages" er betegnelser som faller inn under friholdelsesprinsippet. Advokat Peter Nitter fra Advokatfirmaet Schjødt representerte Firma-Katalogen, og viste blant annet til at betegnelsen "Yellow Pages" ble tatt i bruk for over 100 år siden i USA.Høyesterett kom under noe tvil frem til at varemerket "Gule sider" på søknadstidspunktet var tilstrekkelig innarbeidet ved tidligere bruk, selv etter de strenge reglene som gjelder for deskriptive varemerker. Varemerket kunne dermed registreres slik Findexa hadde gjort. Det ble deretter konkludert med at Firma-Katalogens bruk av varemerket var urettmessig.Dermed forelå det grunnlag for å pålegge Firma-Katalogen å betale slik lisensavgift som er foreskrevet etter varemerkeloven § 38: "...vederlag svarende til en rimelig lisensavgift for bruken...". Høyesterett fant at det forelå såvidt tvil rundt de rettslige problemstillinger saken reiste, at ingen av partene ble tilkjent omkostninger.Det er verdt å merke seg at dommen er avsagt under dissens: 4-1. Den dissenterende Høyesterettsdommer Skoghøy fant at registreringen av "Gule sider" som varemerke ikke var gyldig, og at Findexa heller ikke kunne påberope seg innarbeiding av varemerket etter varemerkeloven § 2. Videre legger mindretallet i dommen til grunn at Firma-Katalogen ved sin bruk av uttrykkene "Firma-Katalogens Gule Sider" eller lignende uttrykk handlet i strid med markedsføringsloven § 8a.  
 

JusNytt provides insight and commentaries on current legal events, in-depth articles and analysis on key topics and provides access to an up to date archive with important source material on these focus areas:

Intellectual property
Copyright, patents and trademarks
Areas where the right of use and distribution has potentially significant economic value, and is directly related to non-physical or abstract concepts of right to property. Typical examples are goodwill, trademarks, inventions, design etc. The legal regulation of these rights are severely fragmented, and has grown quite complex as international considerations grow ever more important.

Telecom and IT
Competition Law and Market Regulations

Due to a long history of regulation and public control, Telecom and Competition Law go hand in hand. Following in the wake of the international trend of telemarket de-regulation, this trend has only asserted itself more firmly. The Norwegian market is characterised by high demographic penetration with regard to modern communications technology with consumers, as well as the underlying technological infrastructure.

Content and Media
Freedom of Speech, Distribution of Content and Liability

Rulings on Human Rights from the court in Strasbourg have significant impact on national laws and regulations related to (amongst others) freedom of speech. These rulings have over time led to a silent change og paradigm, wherein freedom of speech is awarded a greater part in the legal landscape. Consequently, traditional values related to the balancing of freedom of speech and similer human rights are not necessarily correct after these rulings from Strasbourg, creating a demand for up to date legal insight into this area of law.

Editor and administrator: Lawyer Halvor Manshaus - with the Lawfirm Schjødt DA in Oslo.

News from ECJ

curia.europa.eu

In-depth Articles

jusnytt_emd_hus Ytringsfrihet: EMD befester kildevernet There are no translations available.Artikkelen er skrevet av advokat Jon Wessel-Aas og er tidligere publisert på hans blogg: www.uhuru.biz. Wessel-Aa...
 
jusnytt_cd_lock_drm Opphavsrett: Jailbreaking og omgåelse av DRM There are no translations available. Det amerikanske Library of Congress har nå publisert den siste oversikten over unntak fra reglene om vern av di...
 
JusNytt_Betamax Betamax-saken: opphavsrettsthriller There are no translations available.Betamax-saken vakte stor oppmerksomhet på 80-tallet, og har hatt stor innflytelse på tolkningen og forståelsen ...
 

Popular Material


Administrator and editor of the contents on this webpage is lawyer Halvor Manshaus from the Lawfirm Schjødt DA. If you would like to contribute with material or information that is relevant for the users of this site, you can make contact by using the form under "Contact" in the menu above. The point of JusNytt is to make available information and material that is otherwise hard to come by, both for legal professionals and others with an interest for these topics.

The use of text, images or other material from JusNytt without prior permission is not allowed.

The core topic areas for JusNytt are: Intellectual Property (Copyright, Patent and Trademark Law), Telecom and IT (Competition Law and Market Regulations) and Content and Media (Freedom of Speech, Media and Content Distribution & Liability). In addition, there is a section for Legal History with focus on Roman Law, with material centered around the period 500 A.D. (and the Code of Iustinianus: Corpus Iuris Civilis).