JusNytt

JusNytt tar i mot bidrag til artikler. Bruk kontakt-fanen ovenfor for å sende melding dersom du har et aktuelt tema og/eller materiale å bidra med.

Høyesterett om kildevern

E-post Skriv ut PDF

Høyesterett avsa høsten 2010 dom i den første saken her til lands om kildevernet rekkevidde på Internett. Saken gjaldt politiets begjæring om utlevering av IP-adresse på bakgrunn av en persons egenpubliserte informasjon om et straffbart forhold med ham selv som gjerningsmann. Gjennom denne dommen kommer kildevernets prinsippielle begrunnelse klart til uttrykk.

.
Les mer …
 

Opphavsrett: WIPO lanserer ny database

E-post Skriv ut PDF

JusNytt_wipo_logoWIPO har i dag lansert WIPO Lex. Dette er en gratis nettjeneste som inneholder rettskilder innen opphavsrett fra en rekke ulike jurisdiksjoner over hele verden. Målsetningen er å kunne tilby en fullverdig database som gir en oversikt over nasjonal lovgivning og forpliktende konvensjoner for alle land som ligger i systemet.

.
Les mer …
 

Ytringsfrihet: Kildevernet styrket etter Sanoma

E-post Skriv ut PDF

JusNytt_nederland_dojDen europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD) kan i spesielt viktige saker samles i såkalt storkammer, altså EMD i plenum. Den 14. september 2010 kom det en slik viktig storkammeravgjørelse, i saken mellom mediebedriften Sanoma Uitgevers mot den nedelandske stat. Staten hadde ved påtalemyndigheten pålagt journalister i bladet Autoweek å levere ut råopptak gjort i forbindelse med en reportasje. Det spesielle her var at bildene fra opptakene ble hevdet å kunne vise en fluktbil benyttet under et ran. Bladet nektet å utlevere bevisene, og vant frem. Nå har det Nederlandske justisdepartementet uttalt at man vil styrke pressens kildevern som en konsekvens av avgjørelsen.

.

Les mer …
 

Ytringsfrihet vs opphavsrett: Telenor-saken

E-post Skriv ut PDF

File:The Pirate Bay logo.svgViktig sak om regulering av tilgang til tjenester: Vi har nå fått resultatet fra lagmannsretten i den norske Pirate Bay-saken. Både tingrettens og lagmannsrettens avgjørelser er lagt opp slik at overføringsverdien til lignende saker innen andre rettsområder blir relativt liten, og uten at de helt store linjene blir trukket opp.

.
Les mer …
 

Varemerke: Ord om AdWords

E-post Skriv ut PDF

Googles flaggskip og viktigste inntektskilde er reklameproduktet AdWords. AdWords lar annonsører kjøpe og registrere ord hos Google, som deretter blir knyttet opp mot søkeresultatet når en etterfølgende bruker har gjort et helt vanlig søk. Resultatlisten vil da ikke bare vise de strengt objektivt relevante treff for søket, men også angi treff i AdWords. Slike treff vises i egne oversikter over og til høyre for selve søketreffet. Det aktuelle AdWord vil være koblet mot et reklamebudskap som er utformet av annonsøren. Dette budskapet følger en fast mal, og inneholder en tittellinje og to etterfølgende linjer med tekst.

.
Les mer …
 
Side 1 av 18

JusNytt gir leserne nyheter, artikler, kommentarer og tilgang til en omfattende samling med kildemateriale. JusNytt har definert enkelte hovedområder:

Immaterialrett
opphavsrett, patentrett og varemerkerett 
Dette er rettsområder der verdier og rettigeter er knyttet opp til ikke-materielle gjenstander eller goder. Eksempler på slike verdier er goodwill, åndsverk, varemerker, oppfinnelser, design o.l. Lovreguleringen her er spredt utover, og er etter hvert blitt temmelig komplisert. Eksempelvis har opphavsrett blitt et temmelig komplisert fagfelt, og preges av det som skjer på den internasjonale arena.

Telekom
markedsregulering og konkurranserett 
Telekom og konkurranserett har gått hånd i hånd lenge her til lands, og er blitt sterkt aktualisert i kjølvannet av liberaliseringen på telesektoren. Et marked preget av sterk demografisk penetrasjon på moderne teknologi og infrastruktur inviterer til sterk konkurranse i et tøft marked. Rettslige problemstillinger vil ofte få store økonomiske konsekvenser.  

Innhold
ytringsfrihet og formidlingsansvar

Dommer fra domstolen i Strasbourg som administrer den europeiske konvensjonen for mennesekerettigheter har direkte påvirkning på våre norske regler om ærekrenkelser og ytringsfrihet. Norsk rett er blitt justert ved flere fellende dommer i Strasbourg, slik at ytringsfriheten er blitt sterkere enn tidligere. Samtidig ser vi en eksplosiv vekt i ytringer gjennom nye medier, både via nye tv-medier og Interntett. Forskjellen mellom brukerskapt og egenprodusert innhold blir mer utydelig og har vært gjenstand for mye debatt de seneste årene. Pressen er utfordret av enkeltpersoner som leverer innhold, samtidig som pressen er i en prosess der ansvarsrollen og medvirkningsproblematikken vurderes fortløpende.

Ansvarlig: Halvor Manshaus - advokat hos Advokatfirmaet Schjødt DA i Oslo.

Nytt fra Lovdata

RSS feed fra Lovdata: Siste avgjørelser
  • LF-2016-24555
    Lagmannsretten skjerpet straffen for grov overtredelse av dyrevelferdsloven § 37 andre ledd, jf første ledd, jf § 24, fra fengsel i 120 dager til fengsel...
  • LF-2016-7526
    Full tekst til avgjørelsen er ikke tilgjengelig på disse Internettsider Stikkord: Familierett. Foreldreansvar. Samvær. Barneloven § 42.

Populære fagartikler

jusnytt_emd_hus Ytringsfrihet: EMD befester kildevernet Artikkelen er skrevet av advokat Jon Wessel-Aas og er tidligere publisert på hans blogg: www.uhuru.biz. Wessel-Aas er advokat i NRK og har prosedert ...
 
jusnytt_cd_lock_drm Opphavsrett: Jailbreaking og omgåelse av DRM Det amerikanske Library of Congress har nå publisert den siste oversikten over unntak fra reglene om vern av digitale rettighetssystemer. I USA ver...
 
JusNytt_Betamax Betamax-saken: opphavsrettsthriller Betamax-saken vakte stor oppmerksomhet på 80-tallet, og har hatt stor innflytelse på tolkningen og forståelsen av opphavsretten i gråsonen mellom ...
 

Aktuelle artikler


Ansvarlig for denne tjenesten er advokat Halvor Manshaus i Advokatfirmaet Schjødt DA. Dersom du ønsker å bidra med innhold velg kontakt på menyen ovenfor. Poenget med JusNytt har vært å gjøre tilgjengelig informasjon innenfor områder som kan være vanskelig tilgjengelig for mange.

Bruk av tekst, bilder eller annet materiale fra JusNytt utover lovens unntak krever samtykke.

Kjerneområdene er: Immaterialrett (opphavsrett og åndsverk, varemerke, patent, design o.l.), Telekom (markedsregulering og konkurranserett), Innhold og Ansvar (ytringsfrihet, presserett og ansvar for innhold / publisering) samt at det er samlet en del materiale i tilknytning til et arbeide om romerretten fra 500-tallet (Justinians lovsamlig Corpus Iuris Civilis).