JusNytt

Fagartikler fra fagfolk

Ytringsfrihet: EMD befester kildevernet

E-post Skriv ut PDF

jusnytt_emd_husArtikkelen er skrevet av advokat Jon Wessel-Aas og er tidligere publisert på hans blogg: www.uhuru.biz. Wessel-Aas er advokat i NRK og har prosedert flere sentrale saker innen ytringsfrihet og opphavsrett. I denne artikkelen kommenterer han en fersk avgjørelse fra EMD som går på pressens kildevern, en avgjørelse som får betydning også for norsk rett etter våre forpliktelser under den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK).

.
Les mer …
 

Opphavsrett: Jailbreaking og omgåelse av DRM

E-post Skriv ut PDF

jusnytt_cd_lock_drm

Det amerikanske Library of Congress har nå publisert den siste oversikten over unntak fra reglene om vern av digitale rettighetssystemer. I USA vernes slik DRM på tilsvarende vis som i Norge etter implenteringen av Infosoc-direktivet. Det vil si at det i utgangspunkter er forbudt å fjerne sperrer som verner om eksemplar av åndsverk. Det amerikanske systemet åpner imidlertid for unntak, som står for 3 år om gangen. Nå var det nettopp en ny runde med vurderinger av unntak, og blant annet såkal jailbreaking av apple-telefoner ble vurdert.

.
Les mer …
 

Betamax-saken: opphavsrettsthriller

E-post Skriv ut PDF
JusNytt_BetamaxBetamax-saken vakte stor oppmerksomhet på 80-tallet, og har hatt stor innflytelse på tolkningen og forståelsen av opphavsretten i gråsonen mellom det ulovlige inngrep og den lovlige utnyttelse i den private sfære. Den viktigste betydningen ligger imidlertid på det kommersielle plan, i hvilken grad man kan utvikle ny teknologi og nye tjenester som kan innebære en mer intensiv utnyttelse av et verk enn tidligere? Saken har klare sider mot den norske DVD-saken som gjaldt brudd på beskyttelsessperrer (DRM) på DVD-filmer, og viser hvordan ny teknologi stadig vil fremtvinge debatt og konflikt på opphavsrettens område. .
Les mer …
 

Ytringsfrihet: Mer eller mindre?

E-post Skriv ut PDF

JusNyttDommer fra domstolen i Strasbourg som administrer den europeiske konvensjonen for mennesekerettigheter har direkte påvirkning på våre norske regler om ærekrenkelser og ytringsfrihet. Norsk rett er blitt justert ved flere fellende dommer i Strasbourg, slik at ytringsfriheten er blitt sterkere enn tidligere. Enkelte har hevdet at den aller siste praksisen fra Strasbourg indikerer en ny trend, at ytringsfriheten nå skal justeres tilbake.

.
Les mer …
 

Ytringsfrihet: Redaktøransvar på Internett

E-post Skriv ut PDF

jusnytt_red_ansvar.jpgDen som formidler eller legger til rette for ytringer eller produksjon av innhold på Internett pådrar seg samtidig et ansvar for det innhold som presenteres. Forfatteren diskuterer det tradisjonelle redaktøransvaret og de nye EU-reglene om ansvarsbegrensninger for visse kommunikasjonsformer.

.
Les mer …
 
Side 1 av 3

JusNytt gir leserne nyheter, artikler, kommentarer og tilgang til en omfattende samling med kildemateriale. JusNytt har definert enkelte hovedområder:

Immaterialrett
opphavsrett, patentrett og varemerkerett 
Dette er rettsområder der verdier og rettigeter er knyttet opp til ikke-materielle gjenstander eller goder. Eksempler på slike verdier er goodwill, åndsverk, varemerker, oppfinnelser, design o.l. Lovreguleringen her er spredt utover, og er etter hvert blitt temmelig komplisert. Eksempelvis har opphavsrett blitt et temmelig komplisert fagfelt, og preges av det som skjer på den internasjonale arena.

Telekom
markedsregulering og konkurranserett 
Telekom og konkurranserett har gått hånd i hånd lenge her til lands, og er blitt sterkt aktualisert i kjølvannet av liberaliseringen på telesektoren. Et marked preget av sterk demografisk penetrasjon på moderne teknologi og infrastruktur inviterer til sterk konkurranse i et tøft marked. Rettslige problemstillinger vil ofte få store økonomiske konsekvenser.  

Innhold
ytringsfrihet og formidlingsansvar

Dommer fra domstolen i Strasbourg som administrer den europeiske konvensjonen for mennesekerettigheter har direkte påvirkning på våre norske regler om ærekrenkelser og ytringsfrihet. Norsk rett er blitt justert ved flere fellende dommer i Strasbourg, slik at ytringsfriheten er blitt sterkere enn tidligere. Samtidig ser vi en eksplosiv vekt i ytringer gjennom nye medier, både via nye tv-medier og Interntett. Forskjellen mellom brukerskapt og egenprodusert innhold blir mer utydelig og har vært gjenstand for mye debatt de seneste årene. Pressen er utfordret av enkeltpersoner som leverer innhold, samtidig som pressen er i en prosess der ansvarsrollen og medvirkningsproblematikken vurderes fortløpende.

Ansvarlig: Halvor Manshaus - advokat hos Advokatfirmaet Schjødt DA i Oslo.

Nytt fra Lovdata

RSS feed fra Lovdata: Siste avgjørelser
  • LH-2016-59599
    Full tekst til avgjørelsen er ikke tilgjengelig på disse Internettsider Stikkord: Barnerett. Tilbakeføring av omsorg. Foreldreansvar. Saksbehanlingsfeil. Barnevernloven § 4-21. Tvisteloven § 29-21.
  • LH-2016-24788
    Full tekst til avgjørelsen er ikke tilgjengelig på disse Internettsider Stikkord: Strafferett. Sedelighet. Seksuell omgang med barn under 10 år. Overgrepsmateriale. Reaksjonsfastsettelse. Tilståelsesrabatt. Straffeloven 1902 §...

Populære fagartikler

jusnytt_emd_hus Ytringsfrihet: EMD befester kildevernet Artikkelen er skrevet av advokat Jon Wessel-Aas og er tidligere publisert på hans blogg: www.uhuru.biz. Wessel-Aas er advokat i NRK og har prosedert ...
 
jusnytt_cd_lock_drm Opphavsrett: Jailbreaking og omgåelse av DRM Det amerikanske Library of Congress har nå publisert den siste oversikten over unntak fra reglene om vern av digitale rettighetssystemer. I USA ver...
 
JusNytt_Betamax Betamax-saken: opphavsrettsthriller Betamax-saken vakte stor oppmerksomhet på 80-tallet, og har hatt stor innflytelse på tolkningen og forståelsen av opphavsretten i gråsonen mellom ...
 

Aktuelle artikler


Ansvarlig for denne tjenesten er advokat Halvor Manshaus i Advokatfirmaet Schjødt DA. Dersom du ønsker å bidra med innhold velg kontakt på menyen ovenfor. Poenget med JusNytt har vært å gjøre tilgjengelig informasjon innenfor områder som kan være vanskelig tilgjengelig for mange.

Bruk av tekst, bilder eller annet materiale fra JusNytt utover lovens unntak krever samtykke.

Kjerneområdene er: Immaterialrett (opphavsrett og åndsverk, varemerke, patent, design o.l.), Telekom (markedsregulering og konkurranserett), Innhold og Ansvar (ytringsfrihet, presserett og ansvar for innhold / publisering) samt at det er samlet en del materiale i tilknytning til et arbeide om romerretten fra 500-tallet (Justinians lovsamlig Corpus Iuris Civilis).