JusNytt

Avgjørelser
Fra utlandet
Nr. Article Title Author Hits
1 1984.01.17 Amstrad
Advokat Halvor Manshaus 7084
2 1984.01.17 Betamax
Advokat Halvor Manshaus 7552
3 1999.05.20 EMD: Tromsø
Advokat Halvor Manshaus 6954
4 1999.11.25 EMD: Bratholm
Advokat Halvor Manshaus 7331
5 2005.09.01 Battlenet
Advokat Halvor Manshaus 6834
6 2007.03.01 EMD: Boplikt
Advokat Halvor Manshaus 7429
7 2009.04.09 EMD: Mistenkt
Advokat Halvor Manshaus 7257
8 2009.04.16 EMD: Orderudfoto
Advokat Halvor Manshaus 7227
9 2010.07.27 Library of Congress: DMCA unntak
advokat Jon Wessel-Aas 11105
10 2010.09.14 EMD: Kildevern Sanoma
advokat Jon Wessel-Aas 7069
Injurie
Nr. Article Title Author Hits
1 2008.09.26 Amok
Advokat Halvor Manshaus 9347
Opphavsrett
Nr. Article Title Author Hits
1 2001.03.09 Scientologi I Swe
Advokat Halvor Manshaus 7658
2 2008.09.21 Huldra
Advokat Halvor Manshaus 9049
3 2008.12.08 Store Studio
Advokat Halvor Manshaus 8889
4 2009.04.17 The Pirate Bay
Advokat Halvor Manshaus 7617
5 2009.12.10 Finch Snowboard
Advokat Halvor Manshaus 10187
6 2010.03.25 Fiskescene
Advokat Halvor Manshaus 7428
Patent
Nr. Article Title Author Hits
1 2008.11.17 Biomar
Advokat Halvor Manshaus 8947
Privatlivets fred
Nr. Article Title Author Hits
1 2008.09.26 Amok
Advokat Halvor Manshaus 7415
Varemerke
Nr. Article Title Author Hits
1 2005.12.06 Gule Sider
Advokat Halvor Manshaus 9948

JusNytt gir leserne nyheter, artikler, kommentarer og tilgang til en omfattende samling med kildemateriale. JusNytt har definert enkelte hovedområder:

Immaterialrett
opphavsrett, patentrett og varemerkerett 
Dette er rettsområder der verdier og rettigeter er knyttet opp til ikke-materielle gjenstander eller goder. Eksempler på slike verdier er goodwill, åndsverk, varemerker, oppfinnelser, design o.l. Lovreguleringen her er spredt utover, og er etter hvert blitt temmelig komplisert. Eksempelvis har opphavsrett blitt et temmelig komplisert fagfelt, og preges av det som skjer på den internasjonale arena.

Telekom
markedsregulering og konkurranserett 
Telekom og konkurranserett har gått hånd i hånd lenge her til lands, og er blitt sterkt aktualisert i kjølvannet av liberaliseringen på telesektoren. Et marked preget av sterk demografisk penetrasjon på moderne teknologi og infrastruktur inviterer til sterk konkurranse i et tøft marked. Rettslige problemstillinger vil ofte få store økonomiske konsekvenser.  

Innhold
ytringsfrihet og formidlingsansvar

Dommer fra domstolen i Strasbourg som administrer den europeiske konvensjonen for mennesekerettigheter har direkte påvirkning på våre norske regler om ærekrenkelser og ytringsfrihet. Norsk rett er blitt justert ved flere fellende dommer i Strasbourg, slik at ytringsfriheten er blitt sterkere enn tidligere. Samtidig ser vi en eksplosiv vekt i ytringer gjennom nye medier, både via nye tv-medier og Interntett. Forskjellen mellom brukerskapt og egenprodusert innhold blir mer utydelig og har vært gjenstand for mye debatt de seneste årene. Pressen er utfordret av enkeltpersoner som leverer innhold, samtidig som pressen er i en prosess der ansvarsrollen og medvirkningsproblematikken vurderes fortløpende.

Ansvarlig: Halvor Manshaus - advokat hos Advokatfirmaet Schjødt DA i Oslo.

Nytt fra Lovdata

RSS feed fra Lovdata: Siste avgjørelser
  • LG-2015-79417
    38 år gammel kvinne ble i tingretten dømt for flere brudd på straffeloven § 257 mv. Påtalemyndigheten anket dommen til gunst for domfelte. Anken gjaldt...
  • LG-2015-68496
    Lagmannsretten opphevet tingretten kjennelse om fravikelse av eiendom. Saksøkte hadde innvendinger mot begjæringen om fravikelse. Disse innvendingene ble send innen den fastsatte frist til namsmannen...

Aktuelle artikler


Ansvarlig for denne tjenesten er advokat Halvor Manshaus i Advokatfirmaet Schjødt DA. Dersom du ønsker å bidra med innhold velg kontakt på menyen ovenfor. Poenget med JusNytt har vært å gjøre tilgjengelig informasjon innenfor områder som kan være vanskelig tilgjengelig for mange.

Bruk av tekst, bilder eller annet materiale fra JusNytt utover lovens unntak krever samtykke.

Kjerneområdene er: Immaterialrett (opphavsrett og åndsverk, varemerke, patent, design o.l.), Telekom (markedsregulering og konkurranserett), Innhold og Ansvar (ytringsfrihet, presserett og ansvar for innhold / publisering) samt at det er samlet en del materiale i tilknytning til et arbeide om romerretten fra 500-tallet (Justinians lovsamlig Corpus Iuris Civilis).