(ikke ferdig utkast)

Instans Svea Hovrätt
Dato 09.03.2001
Referanse T1096-98
Parter Religious Technology Center vs Zenon Panoussis
Rettsområde Opphavsrett, Ytringsfrihet
Beskrivelse Spørsmål om offentliggjøring av åndsverk / vernet materiale i forhold til rett til sitat og tilgjengeliggjøring for allmenheten. Kort vurdering opp mot ytringsfriheten (EMK art. 10), hovedsaklig ved henvisning til tingrettens avgjørelse.
Avgjørelsen Scientologi Sverige
Kommentar

Hövretten gir i denne avgjørelsen i det vesentlige sin tilslutning til tingrettens dom, og det er nødvendig å lese denne også for å få den fulle oversikt over domstolens premisser. Saksøkte hadde publisert enkelte utdrag fra Scientologikirkens tekster uten forutgående samtykke. Den svenske åndsverksloven har på samme måte som vår egen åndsverkslov en unntak fra eneretten for sitater i samsvar med god skikk, samt at offentliggjort materiale også kan fremstilles under retten til privat bruk. Disse reglene forutsetter imidlertid på lik linje med de øvrige unntakene fra den opphavsrettslige enerett at det aktuelle verket er blitt offentliggjort (ref den norske åndsverksloven § 8).

Det spesielle med denne saken er at verkene som var blitt sitert aldri formelt var blitt utgitt. Disse var i stedet blitt distribuert internt blant en definert og avgrenset krets av kirkens medlemmer, og med klare krav til hemmelighold og konfidensialitet. Hövretten sier seg her enig med tingretten at dette tilsier at dokumentene ikke var offentliggjort, og at lovens krav til rettmessig sitat dermed ikke var oppfyllt.

Saksøkte påberopte forgjeves ytringsfriheten som grunnlag for at krenkelsen av opphavsretten likevel var rettmessig, dette i relasjon til kravet om erstatning. Hövretten viser her kun kort til at kravet til ytringsfrihet under EMK artikkel 10 ikke foranlediger noen annerledes vurdering enn den konklusjon om ulovlig inngrep som retten allerede hadde lagt til grunn under henvisning til den manglende offentliggjøring.

Avgjørelsen må anses som noe utdatert i forhold til at den ikke i større grad gjør rede for vurderingen av ytringsfriheten. I en senere avgjørelse i en lignende sak for ankedomstolen i Nederland kom retten til et motsatt resultat. I denne siste saken ble det tillagt avgjørende vekt at Scientelogikirken åpebart er egnet til å skape debatt, og at denne debatten ikke kan settes til side ved at de tekster som kirken bygger på holdes hemmelig blant et større antal personer. På dette grunnlag tillot man i Nederland at tekster fra kirken ble sitert, selv om man også her først hadde konkludert med at tekstene ikke var offentligjort.

.