Instans EMD
Dato 01.03.2007
Referanse 510/04
Parter Tønsberg Blad & Haukom vs Norge
Rettsområde Ytringsfrihet
Beskrivelse Avisen var i Norge dømt for injurierende omtale i forbindelse med en sak om boplikt. EMK konkluderte med at omtalen lå innenfor de rammer som oppstilles av EMK artikkel 10.
Avgjørelsen EMD Boplikt
Kommentar

Avisen var i Norge dømt for injurierende omtale i forbindelse med en sak om boplikt. EMK konkluderte med at omtalen lå innenfor de rammer som oppstilles av EMK artikkel 10.

EMD tok utgangspunkt i at de fremsatte utsagn var å anse som faktautsagn (altså at det ikke var snakk om verdivurderinger), og la deretter vekt på at det var snakk om en sak med aktuell og almenn interesse, at avisen hadde tatt forbehold og at man hadde tatt tilstrekkelig skritt med tanke på å verifisere de opplysninger saken gjaldt.

 

 

 

.