Oslo tingrett har i dag avsagt dom i spørsmålet om lovvalg i bokhandler-saken. Retten måtte ta stilling til om den etterfølgende saken skal gå etter norsk eller afghansk rett. Bakgrunnen for problemstillingen var bokhandlerens anførsel om at afghansk rett måtte komme til anvendelse da det var her den påståtte skadevirkning inntraff.

JusNytt_bokhandler

.

Avgjørelsen viser flere steder til en egen bok som er skrevet om lovvalg, nettopp med utgangspunkt i bokhandlersaken. I boken brukes bokhandlersaken som eksempel, og det konkluderes med at lovvalget tilligger Afghanistan. Retten konkluderer imidlertid etter en konkret avveining i motsatt retning, slik at norsk rett skal få anvendelse på den videre behandling av saken.

Retten er inne på flere momenter og avveininger, og avslutter med å se hen til de rene rettstekniske hensyn. Det ligger klart i disse argumentene at disse rettstekniske hensyn har veiet tungt ved avgjørelsen:

"I nærværende sak synes de rettstekniske komplikasjonene ved valg av utenlandsk rett, større enn hva som gjelder i alminnelighet. Retten viser til det som er sagt over om at afghanske lover i liten grad praktiseres, og at det derfor kan spørres om det vil la seg gjøre å finne et retningsgivende svar på hva som er gjeldende afghansk rett i henhold til sivillovboken. Samtidig som lovene generelt er vanskelig tilgjengelige på originalspråket, er også oversettelsen av den afghanske sivillovboken til engelsk uautorisert. Det er ukjent hvem oversetteren(e) er, og hva slags juridisk kompetanse de(n) har. Som Heimdal peker på, er det fare for at loven er oversatt inn i en feil terminologi (side 23). Med utgangspunkt i at lovvalget for saken mellom Rais og Cappelen Damm hviler på det selvstendige tilleggsgrunnlaget at det klart ikke var påregnelig for forlaget at den norske utgivelsen ville innebære skadevirkninger eller en rettstridig krenkelse i Afghanistan, taler også rettstekniske hensyn for samme lovvalgsløsning i saken mellom Rais og Seierstad."

Åsne Seierstad og Cappelen Damm AS var representert ved advokat Cato Schiøtz fra Advokatfirmaet Schjødt DA.