JusNytt_nederland_dojDen europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD) kan i spesielt viktige saker samles Klonopin i såkalt storkammer, altså EMD i plenum. Den 14. september 2010 kom det en slik viktig storkammeravgjørelse, i saken mellom mediebedriften Sanoma Uitgevers mot den nedelandske stat. Staten hadde ved påtalemyndigheten pålagt journalister i bladet Autoweek å levere ut råopptak gjort i forbindelse med en reportasje. Det spesielle her var at bildene fra opptakene ble hevdet å kunne vise en fluktbil benyttet under et ran. Bladet nektet å utlevere bevisene, og vant frem. Nå har det Nederlandske justisdepartementet uttalt at man vil styrke pressens kildevern som en konsekvens av avgjørelsen.

.

I Nederland har påtalemyndigheten tidligere hatt anledning til å utferdige direkte pålegg om utlevering av materiale, herunder kildemateriale. Selv om slike pålegg kan etterprøves ved domstolene, er det opprinnelige pålegg i seg selv straffesanksjonert og kan utgjøre grunnlag for ransaking og etterfølgende beslag dersom det ikke etterleves.

JusNytt har i en tidligere artikkel fra advokat Jon Wessel-Aas kommentert selve avgjørelsen fra EMD. Nederland ble felt for brudd på den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK) artikkel 10 om ytringsfrihet. Storkammeret snudde har altså den tidligere avgjørelsen fra EMDs første instans, slik at bladet fikk fullt medhold.

I Nederland skal det om kort tid legges frem forslag til endringer i reglene om pressens kildevern under den nederlandske straffeprosessloven. Fra det nederlandske justisdepartementet er det nå kommet klare signaler om at man vil legge inn prosedyrer som skal styrke og sikre kildevernet. I en uttalelse fra justisdepartementet heter det således følgende:

"The Minister of Justice has taken note of the decision of the European Court of Human Rights in the case of Sanoma and Autoweek BV.

Pursuant to a previous ruling of the Court in the Voskuil case, a legislative proposal was prepared in which the right to protection of sources for journalists is explicitly included in law (the Dutch Criminal Code). It also proposes to create clearer standards for judicial action against journalists. For example, those who are allowed to invoke the right to protect sources are permitted to refuse to comply with a demand for surrender of - in the present case - footage made by an investigative officer. This provision constitutes the Minister's response to the key element of the ruling: the possibility to violate the right to the protection of sources should be provided for in law and the decision to make that violation should be taken by the courts and not by an investigative officer or a Public Prosecutor.

The ruling confirms the need for further implementation of this legislative proposal, which will very shortly be presented to the Lower House."

Denne saken er således et godt eksempel på den rettsskapende virkning som ligger hos EMD. Selv om man tidligere hadde mulighet for av pålegg som grep inn i kildevernet, var det ikke tilstrekkelig at denne kom i ettertid. Nå legges det opp til at det innføres prosedyrer i Nederland der utleveringspålegg av denne typen først må vurderes av en dommer. I uttalelsen er det særlig vist til de klare retningslinjer som følger både av EMD artikkel 10 sett i lys av tidligere EMD-praksis og denne siste storkammeravgjørelsen, om kravet til lovfesting av regler som hjemler inngrep i ytringsfriheten, samt at avgjørelsen ikke bør ligge hos den krever utlevering - men heller må ligge hos domstolene.