JusNytt advokat Halvor Manshaus ytringsfrihet injurie ærekrenkelseBrødrene Kristian og Ole Martin Siem gikk i 2005 til søksmål mot Hegnar Media AS, Trygve Hegnar og journalist Kristine Moody med krav om mortifikasjon og oppreisning knyttet til Kapitals kritiske omtale av Siems engasjement i et storstilt kvegdriftsprosjekt i Colombia. Tingretten har nå avsagt dom i Kapitals favør. Saken hadde et omfattende faktisk underlag, som er gjenspeilet i saksomkostninger på like under en million kroner. Selve avgjørelsen ligger i JusNytts materialsamling.

.

Søksmålet til Oslo tingrett var basert på flere hardtslående reportasjer som ble innledet med følgende tekst på Kapitals forside: "Kristian og Ole Martin Siem: Kveg, olje og narko i Colombia. Lurer medaksjonærer og hjelper storsvindler". Samlet sett ble 16 utsagn begjært døde og maktesløse.

De saksøkte i saken ble representert av advokatene Cato Schiøtz og Sigurd Holter Torp fra prosedyre- og medieavdelingen hos Advokatfirmaet Schjødt.

Oslo tingrett avsa dom i saken 18. januar 2006. Retten tok som utgangspunkt at Høyesteretts praksis etter 2000 er den primære rettskilde for å ta stilling til hvilke ærekrenkende utsagn som er omfattet av ytringsfrihetsbeskyttelsen i EMK artikkel 10. Dette har som konsekvens at tidligere rettspraksis og juridisk teori fra før dette tidspunkt generelt vil ha lavere rettskildemessig relevans og verdi. For en advokat innebærer dette krav til grundig kjennskap til de senere år rettsutvikling, som gir uttrykk for en rettstilstand som ikke kan leses ut av lovteksten.

Dernest la retten til grunn at artiklene hadde klar allmenn interesse og at de lå i kjerneområdet for samfunnsgavnlig økonomisk journalistikk. Videre var retten av den oppfatning at Kristian Siem som kjent og profilert næringslivsleder var en offentlig person. Retten tok avstand fra å klassifisere de enkelte utsagn enten som verdi- eller faktautsagn, men bygget på at jo mer konkrete og presise beskyldningene er, jo mer må kreves av faktisk belegg.

Tingretten tolket de angrepne utsagn i sammenheng med reportasjeserien som helhet og kom til at flere av utsagnene ikke var ærekrenkende for saksøkerne og frifant på dette grunnlag. For de øvrige utsagn foretok retten en detaljert drøftelse av faktum og konstaterte i det vesentlige at utsagnene hadde tilstrekkelig forankring i faktum, herunder utsagnen om at Siem lurte sine medaksjonærer og hjalp en storsvindler. Journalisten ble ansett å ha opptrådt i overensstemmelse med "ethics of journalism" og artiklene hadde ikke en utilbørlig krenkende form selv om de ikke var preget av den forsiktige penn.

Resultatet ble at brødrene Siem tapte saken fullstendig og ble dømt til å betale saksøktes omkostninger med kr 916.000. Det heter i dommen at omkostningene har vært nødvendige for å få saken betryggende utført, noe som indikerer at saken har hatt et stort omfang i forhold til det underliggende faktum.