JusNytt advokat Halvor Manshaus personvern skattelisterDet er ikke lenge siden skattelistene lå åpent tilgjengelige på Internett året rundt. Datatilsynet og flere andre var imidlertid skeptiske til denne praksisen, og reglene ble sterkt innskjerpet. Etter regjeringsskiftet er temaet imidlertid dukket opp igjen. Samtidig har ESA meldt sin interesse i spørsmålet.

.

I dag praktiseres ordningen med skattelister slik at listene får ligge åpent på Internett i tre uker. Systematisk gjennomang eller nedlasting av listene er ikke tillatt. Det er innført tekniske systemer som hindrer slik uatorisert bruk.

Det er blitt hevdet fra flere hold at den nye ordningen er mindre demokratisk, og ikke like stor grad ivaretar hensynet til offentlighetens innsyn i ligningsetatens virke. Slike hensyn blir anført å veie tyngre enn de personvernsmessige konsekvensene av tilgjengeliggjøring på Internett.

Da Stortingets finanskomite i sin innstilling til Odelstinget (nr. 60 2003-2004) foreslo å begrense tilgangen til skattelister på Internett, gikk et mindretall i komiteen mot forslaget. Mindretallet uttalte følgende i innstillingen:

"Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti går imot Regjeringens forslag til innstramminger i reglene for offentliggjøring av skattelistene. Disse medlemmer mener at det er ønskelig med en videreføring av dagens praksis. Skattelistene har vært offentlige fra 1863. Det er altså en lang tradisjon for åpenhet rundt inntekts- og skatteforhold. Disse medlemmer viser til at ordningen med utlegging av skattelister er blitt grunngitt med at hemmelighold kan skape grobunn for spekulasjoner omkring arbeidet med ligningen. Dagens ordning representerer en form for samfunnskontroll med styresmaktene. Videre vil full offentlighet kunne bidra til debatt om skattereglene, dersom det er store avvik mellom virkelige og skattemessige forhold."

Dette mindretallet, bestående av Arbeiderpartiet og Sv, er nå i regjeringsposisjon. Dette er bakgrunnen for at temaet om skattelister igjen er blitt aktuelt. Regjeringspartiene har nå i prinsippet mulighet til å innføre full listepublisering på Internett.

Det er imidlertid ikke sikkert at reglene blir endret med det første. ESA har nå til vurdering spørsmålet om Norges eksisterende praksis er i strid med EUs personverndirektiv. Dersom ESA konkluderer med at vår nåværende praksis er direktivstridig, vil det neppe være noe særlig rom for Norge til å utvide publiseringsordningen for skattelister.

Mye tyder likevel på at Norge har en vid adgang til å anvende en nasjonal skjønnsmargin i dette spørsmålet. I tillegg er hensynet til offentlighetsprinsippet fremhevet som et viktig moment i fortalen til direktivet (punkt 72).