Rettstvisten mellom MercExchange og Ebay går nå til amerikansk Høyesterett. Inngrepssaken følges nøye av resten av Internettbransjen, ettersom utfallet vil kunne få konsekvenser for patentering og restriksjoner på alminnelig anvendte løsninger. Saken kommer opp kort tid etter at Blackberry-produsenten RIM betalte ut omtrent 4 milliarder kroner som minnelig løsning i en annen høyprofilert inngrepssak.

.

MercExchange startet sitt søksmål basert på Ebays påståtte patentkrenkelse i september 2001. Merc mener å ha patentert Ebays "Buy it Now"-løsning. Ebay tilbyr vanligvis at salgsgjenstander legges ut av selger på en Internettauksjon, der potensielle kjøpere legger inn fortløpende bud, en løsning vi her til lands kjenner fra for eksempel nettauksjonen QXL. Ebays "Buy it Now" innebærer ganske enkelt at en kjøper kan avbryte auksjonen ved å kjøpe den aktuelle gjenstanden for en angitt pris.

Merc fikk delvis medhold av en tidligere kjæremålsinstans, og er blitt tilkjent en midlertidig forføyining. Ebay har imidlertid påkjært avgjørelsen videre, og dette kjæremålet er blitt gitt oppsettende virkning. Dette innebærer at den midlertidige forføyingen som kunne ha tvunget Ebay til å stanse bruken, er blitt gjort uvirksom inntil spørsmålet er endelig avgjort av amerikansk Høyesterett.

Under de muntlige innlegg som helt nylig ble holdt for den føderale Høyesterett, kom justitiarius med uttalelser som kan tyde på at Merc's patent ikke oppfattes som særlig tungtveiende: "It's displaying pictures of your wares on a computer monitor and picking the ones you want. I might be able to do that." Justitiaries la senere til at patentet ikke kunne sammenligne med for eksempel eksplosjonsmotoren og at beskrivelsen av fremgangsmåten er uklar: "It's not the internal combustion engine. It's very vague"

Kanskje det viktigste aspektet ved denne saken, er spørsmålet om hvordan domstolene skal forholde seg til krav om midlertidig forføyning. Slike forføyninger foregriper en rettssak, og retten kan pålegge den saksøkte å stanse den aktuelle virksomheten, selv om dette kan få enorme økonomiske konsekvenser. JusNytt har tidligere skrevet om saken der RIM som produserer Blackberry-enhetene ble bragt for retten i en påstått inngrepssak (se faktaboks). RIM risikerte å måtte stanse produksjon av enheten, og valgte i stedet å betale en forlikssum tilsvarende fire milliarder kroner.  

Saken har klare paralleller mot Bellboy-saken som gikk mellom selskapet Bellboy og Filmweb her i Norge. I den saken hevdet Bellboy at Filmwebs bestillingstjeneste for kinobilletter utgjorde et inngrep i Bellboys patenterte løsninger. Filmweb fikk medhold og saken ble ikke påanket.