JusNytt advokat Halvor Manshaus kildevern presserett ytringsfrihetNorsk Redaktørforening (www.norid.no) opplyser i en artikkel at TV2 har sendt en klage til Stortingets ombudsmann for forvaltningen med bakgrunn i at politiet har begjært utlevert og mottatt lister som viser telefontraffikk til og fra redaksjonen.

.

Politiet benytter ofte en ren adminstrativ hjemmel som unndrar slike overvåkningsspørsmål fra de formaliserte rutiner for sikring av rettssikkerheten til den som overvåkes og andre som blir involvert. Ved overvåkning av en redaksjon, vil politiet enkelt kunne få innblikk i redaksjonens kilder, som ellers ville være anonyme. Politiets praksis vil med andre ord kunne utgjøre en praktisk sett viktig utfordring for kildevernet.

 (artikkelen nedenfor er innhentet fra www.nored.no)

TV 2 Gruppen, som inkluderer TV 2 og TV 2 Nettavisen, har sendt en klage til Stortingets ombudsmann for forvaltningen på at politiet skal ha innhentet lister over telefontrafikk til og fra redaksjonen. I klagen skriver advokat Vidar Strømme på vegne av TV 2 at opplysninger om slik kontroll er gitt av kilder som TV 2 oppfatter som troverdige. Utleveringen skal ha skjedd ved at politiet har anmodet Post- og teletilsynet om å frita TV 2s teleoperatør for taushetsplikt etter ekomloven, hvoretter opplysninger skal være utlevert.

TV 2 Gruppen skriver i brevet at utlevering av opplysninger til politiet om teletrafikk inn og ut fra bestemte numre skjer etter en svært forenklet saksbehandling, og uten at det utløser rettssikkerhetsgarantier av den type som er fastlagt i straffeprosesslovens kapittel 16. Verken abonnenten, riksadvokaten eller det kontrollutvalg som er opprettet får noen gang kjennskap til saken, og det skjer heller ingen overprøving i ettertid. Gruppen skriver at etter det de kjenner til behandler Post- og teletilsynet flere tusen slike saker hvert år.

Gruppen mener at slike kontroll kommer i strid med medienes kildevern, men både en klage og krav om dokumentinnsyn ble avvist av Post- og teletilsynet, og av Samferdselsdepartementet. Dette er altså nå innklagd for Sivilombudsmannen.