jusnytt_hoyesterett_trapp.jpgHøyesterett har i dag avsagt dom i den såkalte Plata-saken. Saken gjelder et innslag på NRK der en narkoman på Plata i Oslo blir filmet mens politiet pågriper ham for kjøp av Heroin. Opptaket viser også stedatteren på fem år, og selv om størsteparten av sekvensen viser personene med ryggen til, kunne man se jentas profil i det hun går inn i politiets lokaler.

. De aktuelle opptakene i saken stammet fra politiets overvåkning av Plata, og deler av dette materialet ble gjort tilgjengelig for NRK i forbindelse med en konkret politiaksjon. NRK hadde ikke sladdet ansiktet til jenta, som dermed var identifiserbar på opptaket. Spørsmålet ble dermed om dette var en krenkelse av privatlivets fred.

Høyesterett tar først stilling til om saken i det hele tatt gjaldt forhold som lå innenfor anvendelsen for straffeloven § 390 og "privatlivets fred". Det er antatt at straffeforfølgning i det offentlig rom ikke trenger være innenfor lovens private område. Høyesterett fant at den aktuelle filmsekvensen ikke vektla selve pågripelsen, men at det snarere var fokus på at stedatteren var blitt tatt med for å kjøpe stoff, så vel som det fortrolige forhold mellom misbrukeren og stedatteren som i seg selv var av privat karakter.

Spørsmålet ble dermed om krenkelsen av privatlivets fred var rettstridig. Høyesterett la her avgjørende vekt på at det forelå sterk allmenn interesse i det aktuelle innslaget på NRK. Konteksten for innslaget ble tillagt stor vekt, ved at NRK hadde fokusert på den allminneliggjøringen av omsetning av narkotika som sekvensen gir uttryk for. Dette var et viktig innspill i en pågående debatt i samfunnet omkring nettopp dette spørsmålet.

Høyesterett viser helt konkret til at Big Brother-saken som var oppe for kort tid siden gjaldt en reportasje med karakter av sladder, med tilhørende svak grad av almenn interesse. Plata-saken gjaldt derimot spørsmål av sterk samfunnsmessig betydning. Dermed forelå det et tilsvarende sterkt vern under ytringsfriheten.