JusNytt tar i mot bidrag til artikler. Bruk kontakt-fanen ovenfor for å sende melding dersom du har et aktuelt tema og/eller materiale å bidra med.

Høyesterett har nå avsagt dom i saken mellom Andy Finch og The Arctic Challenge (TAC) i saken mot Tromsø 2018 AS. Sistnevnte hadde brukt et bilde av Finch da han deltok i et tidligere arrangement i regi av TAC, der man så ryggsiden til Finch i det han hopper opp i luften. Det oppsiktsvekkende med saken er nok ikke at Finch fikk kompensasjon for bildebruken, men modellen Høyesterett legger til grunn i sitt resonnement. I sin vurdering går Høyesterett ikke inn på forholdet til ytringsfrihet, men ser heller på bildebruken som et opphavsrettslig inngrep som må vurderes på ulovfestet grunnlag. Dommen er avsagt med svak dissens (4-1).

.

Asker og Bærum tingrett avsa 6. november kjennelse i forføyningssak mot Telenor. Norges samlede rettighetshavere innen film og musikk hadde krevd at Telenor ble pålagt å stenge for tilgang til nettstedet Pirate Bay for sine kunder. Retten måtte ta stilling til spørsmål av stor rettspolitisk betydning, og avgjørelsen bærer preg av en viss forsiktighet fra rettens side. Telenor fikk medhold, men retten viste til at saken som sådan hadde reist nok tvil til at det ikke ble tilkjent saksomkostninger.

.

Official logoTV 2 AS var saksøkt av de to frontfigurene i Nordsjødykkeralliansen (NSDA) for ærekrenkelser fremsatt i dokumentarprogrammet "Dykkere på dypt vann" som ble sendt i mai 2007. I dokumentaren ble det satt et kritisk søkelys på NSDA og frontfiguerens opptreden i ulike sammenhenger. Bergen tingrett har i dom av 22. april 2009 frikjent TV 2 AS fullstendig og pålagt de to saksøkerne å betale sakens omkostninger med ca kr 1,4 millioner.

.

JusNytt_bokhandlerBorgarting lagmannsrett har nå avsagt dom i spørsmålet om lovvalget i bokhandler-saken. Bakgrunnen for problemstillingen var bokhandlerens anførsel om at saken måtte behandles etter afghansk rett fordi hoveddelen av de skadevirkningene som man hevder å ha blitt utsatt for inntraff i Afghanistan og ikke i Norge. Bokhandlerens anførsler har støtte i en egen bok om lovvalg, som nettopp diskuterer lovvalget i bokhandlersaken.
.

WIPO har nå håndtert domeneklagesaker i snart 10 år, og statistikken viser at det er klagerne som får medhold i de fleste avgjørelsene. Dette til tross for at det kun er varemerke-lignende krenkelser som kan anføres mot et eksisterende domene, og kravet til ond tro vanskeliggjør bevisføringen. Det voldsomme antallet saker som i dag håndteres kan være en pekepinn mot et fremtidig problem dersom antallet tvister vokser vesentlig etter ICANNs planlagte utvidelse av toppnivå-domene.

.