JusNytt tar i mot bidrag til artikler. Bruk kontakt-fanen ovenfor for å sende melding dersom du har et aktuelt tema og/eller materiale å bidra med.

JusNytt advokat Halvor Manshaus opphavsrettDanmarks øverste domstol har i en fersk avgjørelse besluttet at internettleverandører kan pålegges å stenge tjenester fra kunder som driver ulovlig fildeling. Høyesterett viser samtidig til kravet i INFOSOC-direktivet til effektive sanksjoner og forføyninger overfor mellommenn hvis tjenester benyttes til å overtre opphavsrettslig vernet materiale.

.

JusNytt advokat Halvor Manshaus personvern skattelisterDet er ikke lenge siden skattelistene lå åpent tilgjengelige på Internett året rundt. Datatilsynet og flere andre var imidlertid skeptiske til denne praksisen, og reglene ble sterkt innskjerpet. Etter regjeringsskiftet er temaet imidlertid dukket opp igjen. Samtidig har ESA meldt sin interesse i spørsmålet.

.

JusNytt advokat Halvor Manshaus ytringsfrihet injurie ærekrenkelseBrødrene Kristian og Ole Martin Siem gikk i 2005 til søksmål mot Hegnar Media AS, Trygve Hegnar og journalist Kristine Moody med krav om mortifikasjon og oppreisning knyttet til Kapitals kritiske omtale av Siems engasjement i et storstilt kvegdriftsprosjekt i Colombia. Tingretten har nå avsagt dom i Kapitals favør. Saken hadde et omfattende faktisk underlag, som er gjenspeilet i saksomkostninger på like under en million kroner. Selve avgjørelsen ligger i JusNytts materialsamling.

.

JusNytt advokat Halvor Manshaus patent EU-Kommisjonen oppfordrer nå alle interessenter til å fremme sine synspunkter om patentregelverket innenfor EU og Europa, slik at det på sikt kan utarbeides et mer tilpasset og bedre sett med regler.

.

JusNytt advokat Halvor Manshaus varemerke Høyesterett har nå behandlet varemerkesaken der striden sto om bruken av begrepet "Gule sider". Findexa AS saksøkte Firma-Katalogen AS for urettmessig varemerkebruk, og ble møtt med motsøksmål mot det registrerte varemerket. Findexa vant i tingretten, mens lagmannsretten gav Firma-Katalogen AS medhold. Høyesteretts endelige avgjørelse gikk i Findexa's favør.

.