Instans EMD
Dato 04.09.2009
Referanse 28070/06
Parter A vs Norge
Rettsområde Ytringsfrihet
Beskrivelse Spørsmål om pressedekning av kriminaletterforskning, der avisen i en tidlig fase omtalte en som var i politiets søkelys anonymt, men likevel slik at noen ville kunne identifisere vedkommende. Norge ble dømt for brudd på artikkel 8 i EMK.
Avgjørelsen EMD Mistenkt
Kommentar

Avisen Fædrelandsvennen hadde omtalt politiets etterforskning i baneheia-saken knyttet mot en ikke-navngitt person. Avisen ble frifunnet i Høyesterett, men saken ble klaget inn for EMD, der den omtalte fikk medhold i sin anførsel om at det forelå et brudd på artikkel 8.

Den omtalte forsøkte deretter å få saken gjenopptatt for Høyesterett igjen i Norge, men fikk ikke medhold i gjenåpningsbegjæringen.

.

Instans EMD
Dato 01.03.2007
Referanse 510/04
Parter Tønsberg Blad & Haukom vs Norge
Rettsområde Ytringsfrihet
Beskrivelse Avisen var i Norge dømt for injurierende omtale i forbindelse med en sak om boplikt. EMK konkluderte med at omtalen lå innenfor de rammer som oppstilles av EMK artikkel 10.
Avgjørelsen EMD Boplikt
Kommentar

Avisen var i Norge dømt for injurierende omtale i forbindelse med en sak om boplikt. EMK konkluderte med at omtalen lå innenfor de rammer som oppstilles av EMK artikkel 10.

EMD tok utgangspunkt i at de fremsatte utsagn var å anse som faktautsagn (altså at det ikke var snakk om verdivurderinger), og la deretter vekt på at det var snakk om en sak med aktuell og almenn interesse, at avisen hadde tatt forbehold og at man hadde tatt tilstrekkelig skritt med tanke på å verifisere de opplysninger saken gjaldt.

 

 

 

.

Instans EMD
Dato 16.04.2009
Referanse 34438/04
Parter Egeland & Hanseid vs Norge
Rettsområde Ytringsfrihet
Beskrivelse Pressebilder tatt i forbindelse med straffesak. Ikke konstatert brudd på EMK artikkel 10.
Avgjørelsen EMD orderudfoto
Kommentar

Pressebilder tatt i forbindelse med straffesak. Ikke konstatert brudd på EMK artikkel 10.

.