JusNytt_bokhandlerBorgarting lagmannsrett har nå avsagt dom i spørsmålet om lovvalget i bokhandler-saken. Bakgrunnen for problemstillingen var bokhandlerens anførsel om at saken måtte behandles etter afghansk rett fordi hoveddelen av de skadevirkningene som man hevder å ha blitt utsatt for inntraff i Afghanistan og ikke i Norge. Bokhandlerens anførsler har støtte i en egen bok om lovvalg, som nettopp diskuterer lovvalget i bokhandlersaken.
.

Som nevnt i tidligere artikkel i JusNytt 15. desember 2008 fikk bokhandleren ikke medhold da lovvalgsspørsmålet ble behandlet i Oslo tingrett. Tingrettens resultat bygget på en bredt sammensatt vurdering der det blant annet ble lagt vekt på rettstekniske hensyn.

Dommen i Borgarting lagmannsrett er prinsipielt utformet. Lagmannsretten dom fremhever, i enda sterkere grad enn det tingretten gjorde, hensynet til ytringsfriheten. Det sentrale punkt i lagmannsrettens domspremisser lyder slik:

"Hensynet til de grunnleggende prinsipper som våre rettsregler bygger på må være av betydning for lovvalget i slike saker. At innholdet av landets materielle rett kan ha direkte betydning for lovvalget, fremgår av Rt. 1953 s. 1132 og Rt. 1968 s. 368, som også tingretten har vist til. Ytringsfriheten må anses som et slikt grunnleggende hensyn.

Lagmannsretten er enig med tingretten i at hensynet til ytringsfriheten her må tilsi at norsk rett anvendes av norske domstoler. I motsatt fall ville det i praksis bety at afghansk rett setter rammene for ytringsfriheten i Norge. Som ankemotparten anfører er innholdet i afghansk rett uklart. Men det må - blant annet på bakgrunn av innholdet av den framlagte dokumentasjon nevnt under referatet av ankemotpartens anførsler foran - legges til grunn at hensynet til ytringsfriheten ikke blir varetatt etter afghansk rett. Det vises også til tingrettens premisser om dette. At Afghanistan har ratifisert FN-konvesjonen om sivile og politiske rettigheter (SP), endrer ikke lagmannsrettens syn."

Åsne Seierstad og Cappelen Damm AS ble for Borgarting lagmannsrett representert ved advokat Cato Schiøtz ved advokat Thomas Horn fra advokatfirmaet Schjødt DA.