Official logoTV 2 AS var saksøkt av de to frontfigurene i Nordsjødykkeralliansen (NSDA) for ærekrenkelser fremsatt i dokumentarprogrammet "Dykkere på dypt vann" som ble sendt i mai 2007. I dokumentaren ble det satt et kritisk søkelys på NSDA og frontfiguerens opptreden i ulike sammenhenger. Bergen tingrett har i dom av 22. april 2009 frikjent TV 2 AS fullstendig og pålagt de to saksøkerne å betale sakens omkostninger med ca kr 1,4 millioner.

.

Retten la vekt på at det var tale om en dokumentar av betydelig allmenn interesse, at de to saksøkerne måtte anses som offentlige personer og at det i hovedsak var tale om viderformidlede utsagn fra kilder som stod åpent frem i programmet. Videre fant retten at samtlige angrepne utsagn hadde tilstrekkelig forankring i faktum. I avveiningen av EMK art 10 og 8 fant dermed retten at ingen av utsagnene var rettsstridige og at den kritiske vinkling TV 2 hadde valgt var berettiget. Retten kom også til at flere av de angrepne utsagn korrekt fortolket ikke innebar en ærekrenkelse som fyller de objektive straffabarhetsvilkår i strl §§ 246/247.

TV 2 AS ble representert av advokatfirmaet Schjødt DA ved advokat Sigurd Holter Torp.