JusNytt advokat Halvor Manshaus personvern fildeling opphavsrett personopplysning InternettSvenske Datainspektionen konstaterer i en ny beslutning at Antipiratbyrån har opprådt i strid med svensk personvernlov. Antipiratbyrån hadde lagret en rekke opplysninger om fildelere på Internett, og denne virksomheten ble fastslått å være ulovlig. Beslutningen kan påklages av Antipiratbyrån innen tre uker. Beslutningen kan da gjøres om eller oversendes til Länsrätten.

.

Bekjempelse av piratvirksomhet

Svenska Antipiratbyrån Ekonomisk Forening (Antipiratbyrån) er en interesseorganisasjon som kjemper mot fildeling i strid med lovregulerte opphavsrettigheter. Organisasjon gikk til det skritt selv å jakte etter privatpersoner som urettmessig laster ned og sprer eksemplar av åndsverk på Internett.

Overvåking og registrering av personopplysninger

Rent konkret ble det gjennomført automatiske og systematiske gjennomganger av ulike tjenester, der blant annet IP-adresse, alias, filnavn, søkebegrep, tilbydende server og tidspunkt ble registrert og lagret. Informasjonen ble benyttet på to alternative måter. I grove tilfeller ble informasjonen oversendt politiet med en anmeldelse av forholdet. I mildere tilfelle ble det sendt brev der informasjonen ble vedlagt. Slike brev ble sendt til Internettilbyderen eller eventuelle kontaktpersoner tilknyttet IP-adressen som var knyttet til den urettmessige nedlastingen.

I løpet av ett år var det sendt inn 136 anmeldelser til politiet, samt daglige utsendelser på omlag 1500-2000 brev.

Er IP-adresser personopplysninger?

Antipiratbyrån hevdet at IP-adresser ikke var personopplysninger, ettersom slik informasjon ikke var direkte koblet mot et individ. Om dette mener Datainspektionen følgende:

"Datainspektionen konstaterar att en uppgift om IP-nummer kan vara en personuppgift i personuppgiftslagens mening, men att en bedömning får göras i varje enskilt fall. Datainspektionen anser att IP-nummer utgör en personuppgift i de fall som någon, t.ex. en Internetleverantör, kan hänföra uppgiften till en enskild abonnent eller användare som är en fysisk person. Detta betyder att den som avser att behandla uppgifter om IP-nummer måste följa bestämmelserna i personuppgiftslagen."

Det legges med andre ord til grunn at en IP-adresse vil kunne utgjøre en personopplysning, men at dette må vurderes konkret i det enkelte tilfelle. Vesentlig i denne vurderinger vil være i hvilken grad IP-adressen kan kobles mot en eller flere privatpersoner.

Lagring av informasjon om kriminell virksomhet

Det andre sentrale spørsmålet var om Antipiratbyrån lagret informasjon om straffbare handlinger. Dette krever særskilt hjemmel etter den svenske personuppgiftslagen § 21. Det er i denne bestemmelsen forbeholdt myndighetene å behandle personopplysninger i forbindelse med straffbare forhold, med enkelte mindre unntak. Dette kravet gjelder også der det lagres informasjon om kriminell virksomhet, selv om det ikke foreligger dom eller annen stillingtagen til sakens realitet.

Datainspektionen konstaterer i sin beslutning at forholdet krever særskilt dispensasjon, og at noen søknad om dette ikke er mottatt. Antipiratbyråns virksomhet er derfor ulovlig, heter det i beslutninger. Hvorvidt Antipiratbyrån vil kunne få dispensasjon dersom det søkes om dette nå, lar Datainspektionen stå åpent.

Beslutningen fra Datainspektionen ligger i materialsamlingen hos Jusnytt.

Advokat Halvor Manshaus er fast advokat ved Advokatfirmaet Schjødt AS i Oslo, og leder faggruppen for elektronisk innhold og kommunikasjon. Han har tidligere vært vitenskapelig assistent ved institutt for rettsinformatikk og har prosedert sentrale saker innenfor ytringsfrihet, opphavsrett og elektronisk innhold.