Patentdirektivet legger opp til å styrke vernet om dataprogrammer, ved at disse skal kunne patenteres. Det foreslåtte vernet blir av enkelte vurdert som nødvendig for å verne om dataindustriens interesser, mens det fryktes at vernet blir for omfattende, og vil virke hemmende på nyskapning og innovasjon.

JusNytt Advokat Halvor Manshaus patent direktiv kanskje utsatt .

BBC opplyser at parliamentet i EU har forkastet det foreliggende forslaget til nytt patentdirektiv. Forslaget har vært sterkt omdiskutert, ettersom det åpner for patentvern for dataprogrammer, i stil med praksis i USA. Forslaget ble forsøkt lagt opp som en mellomløsning mellom den eksisterende europeiske modellen og den amerikanske modellen, men fikk altså ikke den nødvendige støtten i parliamentet.

Konsekvensen av dette er i utgangspunktet at det må lages et nytt forslag som på nytt må legges frem for parliamentet, slik at hele prosessen blir ytterligere utsatt.

Saken er videre omtalt hos BBC

Dette er imidlertid ikke et gitt utfall. Europakommisjonen skal ha gitt signaler om at det ikke er ønskelig å behandle forslaget ytterligere en runde. Dermed kan forslaget i sin nåværende form likevel ha mulighet til å ble vedtatt, til tross for at det ikke foreligger et flertall i parliamentet.