JusNytt advokat Halvor Manshaus opphavsrett EU kommisjonen har foreslått nye tiltak mot piratkopiering og etterlikninger, og legger opp til en samordnet europeisk lovgivning på området. De nye reglene er særlig rettet mot organisert piratvirksomhet som drives i stor stil og som oppfattes som en trussel mot det bestående opphavsrettsinstituttet. Eu legger dermed opp til strengere reaksjonsrammer innenfor hele det europeiske samarbeidsområdet.

.

Kommisjonen har i sitt forslag lagt vekt på det som betegnes som en bekymringsverdig utvikling innenfor immaterialretten, der etterlikninger og piratkopier omsettes i stor stil av organiserte aktører. Videre heter det at slik virksomhet er med på å undergrave flere områder innen den europeiske makroøkonomien.

I en presseuttalelse fra Kommisjonens visepresident og ansvarlig for "lov, frihet og sikkerhet", Franco Frattini, heter det at en effektiv samordning av de nasjonale straffereglene på dette området vil utgjøre "... a basic platform underpinning our joint efforts to eradicate these phenomena which are undermining the economy". Frattini viser til at kriminelle organisasjoner er tungt inne i slik ulovlig virksomhet, som utgjør en trussel mot opphavsretten og innovasjonsviljen i folket, og en sikkerhetsrisiko i form av kvalitetssvake etterlikninger.

Forslaget er rettet mot alle typer overtramp av opphavsretten, slik at alle forsettlige krenkelser av immaterialretten som utøves i stor skala innenfor en kommersiell ramme vil omfattes av de nye reglene. Medvirkning til slike handlinger vil også være direkte straffbare under forslaget. Strafferammen er foreslått til 4 års fengselstraff der gjerningspersonen er del av en organiserrt virksomhet eller utsetter andre for fare gjennom sin virksomhet. Det siste vil typisk være tilfelle når gjerningspersonen omsetter etterlikninger av for eksempel kritiske reservedeler til et fly, og disse delene har redusert kvaliet i forhold til originalen. Minsteboten er i slike tilfelle foreslått å utgjøre minimum EUR 100.000 til EUR 300.000, men slik at medlemsstatene skal ha adgang til å innføre strengere bøtenivåer.

I forhold til norsk rett i dag, vil disse endringene medføre en vesentlig skjerping av straffenivået i forhold til f. eks. åndsverslovens alminnelige strafferamme på 3 måneder, jfr åndsverksloven § 54.

Advokat Halvor Manshaus er fast advokat ved Advokatfirmaet Schjødt AS i Oslo, og leder faggruppen for elektronisk innhold og kommunikasjon. Han har tidligere vært vitenskapelig assistent ved institutt for rettsinformatikk og har prosedert sentrale saker innenfor ytringsfrihet, opphavsrett og elektronisk innhold.