EPO (The European Patent Office) har nettopp lansert en egen nettside som gir informasjon om regelverket og praksis i forhold til patentering av oppfinnelser knyttet til programvare. Nettstedet vil kunne ha en nyttig funksjon, ettersom mange vil kunne være forvirret i kjølvannet av debatten omkring patentdirektivet som havarerte tidligere i sommer.

.

Det gjeldende systemet i dag er at oppfinnere kan søke om patent til EPO under henvisning til den europeiske patentkonvensjonen av 1973, eller levere patentsøknaden til nasjonale patentkontorer underlagt nasjonal lovgivning. Tanken er at at begge fremgangsmåter skal føre til samme resultat hva angår patentering av programvare, ettersom patentkonvensjonen klart slår fast at programvare ikke kan patenteres.

Gjennom årene har det imidlertid vokst frem ulike tolkninger av direktivet, der særlig EPO er blitt mer liberal i sin tildeling av patenter relatert til programvare. EU Kommisjonen utarbeidet i 2002 et utkast til et direktiv med formål om å harmonisere håndhevelsen av patentkonvensjonen, og der det fremgikk at ren programvare ikke ville kunne patenteres. Oppfinnelser som bygget på implementasjoner av programvare kunne derimot tildeles patent. Denne sondringen bød på pedagogiske problemer, som kom til syne i den etterfølgende debatten i hele EU. Resultatet ble at utkastet ble nedstemt 6. juli 2005, og det foreligger per i dag ingen umiddelbare planer om å utarbeide nye utkast til harmoniseringsdirektiv for patentering.

Dermed ligger forholdene til rette for at den sprikende praksisen omkring patentering av programvare vil fortsette, som igjen innebærer at patentsystemet blir mindre oversiktlig og forutsigbart. Det er på denne bakgrunn at EPO nå tilbyr et eget nettsted som tilbyr informasjon på nettopp disse punktene:

  • "The law and practice under the European Patent Convention in the field of computer-implemented inventions
  • Proposed legislative reforms in Europe in this field"

I forhold til patentering av programvare, opplyses følgende:

"As with all inventions, computer-implemented inventions are only patentable if they

  • have technical character and solve a technical problem,
  • are new and
  • provide an inventive technical contribution to the prior art."

Kanskje som en reaksjon på debatten som hersket omkring i EPOs tildelingspraksis i forhold til programvare, er det nå klart presisert at:

"The European Patent Office (EPO) does not grant patents for computer programs or computer-implemented business methods that make no technical contribution. In this respect the granting practice of the EPO differs significantly from that of the United States Patent and Trademark Office (USPTO)."

Nettopp forholdet mellom EPOs praksis og USPTO var et opphetet punkt i debatten omkring direktivutkastet, og EPO har nok følt et behov for å komme med sitt eget standpunkt her. Nettstedet vil i det store og hele kunne bidra til at oppfinnere og medhjelpere får en tiltrengt oppklaring av regelverket, noe som er positivt etter en debatt preget av misforståelser og uklarheter.

EPO microsite for computer implemented patents.

Advokat Halvor Manshaus er fast advokat ved Advokatfirmaet Schjødt AS i Oslo, og leder faggruppen for elektronisk innhold og kommunikasjon. Han har tidligere vært vitenskapelig assistent ved institutt for rettsinformatikk og har prosedert sentrale saker innenfor ytringsfrihet, opphavsrett og elektronisk innhold.