Juristenes Utdanningssenter har introdusert et årlig kurs under temaet elektroniske medier. Det første kurset i denne serien avholdes allerede 25. oktober 2005 i Oslo, og vil fokusere på hvordan ansvar fordeles mellom netteier, tjenestetilbyder over nettet og brukere.

.

"Kurset legger opp til at temaet belyses fra flere vinkler, slik at det vil være både juridiske og forretningsmessige problemstillinger som berøres", forteller Kaare Risung til JusNytt. Risung er advokat og leder gruppen for Ekom hos Advokatfirmaet Schjødt AS, og innleder kurset som finner sted på Hotell Bristol i Oslo 25. oktober i år.

Artikkelforfatter Halvor Manshaus vil bidra med et innlegg som fokuserer på det juridiske ansvaret for formidlere på nett, herunder medvirksningsansvar for innhold og ansvarsbegrensninger som nylig er blitt implementert i EU-regi.

Kursprogrammet ser slik ut:

08.30

Velkomstkaffe

09.00

Innledning

 

Advokat Kaare M. Risung, Advokatfirmaet Schjødt DA, Oslo

 

09.10

Rett til nett - nettbundne sektorers overgang til konkurranseregimer, med fokus på kommunikasjonsnettverk

 

Foredraget, som er basert på boken Rett til Nett, gir en komparativ analyse av monopolsituasjoner i ulike nettbundne sektorer, som ved sektorregulering er omdannet til konkurranseregimer. I foredraget gis en oversikt over de mest aktuelle erfaringene, med fokus på infrastruktur i kommunikasjonsnettverk.

 

Advokat Ingvald Falch er partner i Advokatfirmaet Schjødts prosedyreavdeling og var i perioden 2001-2003 deltidsforsker ved UiO.

 

10.15

Ansvar for innhold og formidling i nettverk: eier, tilbyder og brukere

 

Kommunikasjon over nett innebærer at ulike ledd i nettets verdikjede må utnyttes for å formidle innholdet. På Internett sendes e-post, websider og datafiler gjennom en rekke systemer som tilhører hovedsakelig ukjente tredjeparter. Hvilket ansvar kan tillegges den enkelte aktør som eier eller tilbyr den underliggende infrastruktur i forhold til det innhold som formidles?

 

Advokat Halvor Manshaus har prosedert sentrale saker innenfor rettsområdet, og arbeider til daglig med problemstillinger knyttet til media, innhold og nett i Advokatfirmaet Schjødt DA, Oslo.

 

11.15

Kontroll over innhold og nett ? lukkede hager og flaskehalser

 

I markedene for elektroniske tjenester ligger nøkkelen til suksess i kontrollen over det innhold som kundene vil ha, og det nettet kunden benytter for å skaffe seg tilgang til slikt innhold. Foredraget vil drøfte tilgangsproblemstillinger fra et kommersielt ståsted. Hvordan skal man oppnå tilgang til andres nett eller innhold? Hvordan beskytter man sine egne investeringer mot andres utnyttelse?

 

Mikal Rohde er administrerende direktør i Schibsted Søk. Han har tidligere arbeidet med opplysningstjenester i Findexa og med mobilkommunikasjonstjenester, som leder av mobilselskapet You Communications.

 

12.15

Lunsj

 

13.15

Ekomregulering i støpeskjeen

 

Ekomloven av 2003 innførte et helt nytt reguleringsregime for ekomsektoren i tråd med EUs ekomdirektiver. En grunnleggende idé bak de nye reglene er at alle markeder på sikt skal ?avreguleres gjennom regulering?. Foredraget gir en innføring i ekomreguleringen med hovedfokus på konkurransereglene, samt praktiske eksempler. Det gis også drøftelse av fordeler, svakheter og utfordringer ved reguleringsmodellen.

 

Tomas Myrbostad er senioradvokat i Advokatfirmaet Schjødt DA. Han arbeider i hovedsak med ekomrett og var tidligere ansatt i Post- og teletilsynet, som håndhever ekomlovgivingen.

 

14.15

Digitale medier - nye forretningsmodeller og utfordringer

 

Forståelsen av hvilke mekanismer som styrer markedsutviklingen er viktig for å kunne gi effektiv og god rådgiving, særlig i markeder som er i rask endring. Foredraget gir en innføring i de markedsmessige konsekvensene av konvergens ? sammensmelting av tidligere atskilte teknologier, distribusjonsplattformer og markeder.

 

Svein Therkelsen leder avdelingen for Digitale medier i konsulentselskapet Teleplan. Han har arbeidet i mange år med rådgiving og utredning av nye medier, og var tidligere leder for bransjenettverket New Media Network.

 

15.15

Avslutning

 

Advokat Kaare M. Risung

 

15.30

Kursslutt