Lagmannsretten har i kjennelse i tvisten mellom Notar og Finn om søketjenester og varemerke på Internett gitt Finn fullt medhold. Kjennelsen berører investeringsvernets rekkevidde på Internett, og inneholder prinsippielle uttalelser om varemerkers funksjon som kvalitetsstempel så vel som reglene om god forretningsskikk etter markedsføringsloven.

.

Varemerke på Internett

Finn gikk i fjor til søksmål mot flere selskaper i Notar-gruppen for å stanse Notars søketjeneste mot Finns database. Finn tok ut stevning og begjæring om midlertidig forføyning.

Forføyningssaken ble avgjort av Trondheim tingrett før jul, der det ble slått fast at Notars tjeneste var i strid med god forretningsskikk. Avgjørelsen ble påkjært til lagmannsretten av Notar. Vanligvis er behandlingen i slike kjæremål skriftlig, men her ble det holdt muntlige forhandlinger også for lagmannsretten.

Varemerke som stempel på kvalitet

Lagmannsretten konkluderer med at Notars tjeneste tilbyr Finns innhold med lavere kvalitet. Videre legger retten til grunn at Finns varemerke må forstås som et kvalitetsstempel, og at Notars produkt var egnet til å svekke varemerkets innhold. Dette er et viktig punkt i kjennelsen, som altså slår fast at konkurrenters varemerke må benyttes med varsomhet også på Internett.

Kjennelsen er prinsippiell ved at den berører flere viktige spørsmål, herunder metasøking, varemerkebruk og krav til god forretningsskikk på Internett.

Kjennelsen er enstemmig, men er i skrivende stund ikke rettskraftig. Det underliggende hovedsøksmålet for Trondheim tingrett er foreløpig ikke berammet.

Artikkelforfatter Halvor Manshaus prosederte saken for Finn.