Juristenes Utdanningssenter har nylig introdusert et årlig kurs under temaet elektroniske medier. Det første kurset i denne serien ble avholdt 25. oktober 2005 på hotell Bristol i Oslo. Kurset fokuserte denne gang på deregegulering av elektroniske markeder, ansvarsforhold og kommersielle nyskapninger.

.

 

Kurset var rettet mot både jurister og kommersielle aktører, med innlegg fra både advokater og representanter fra ulike segmenter av e-handels- og e-innholdsindustrien. Disposisjoner, henvisninger til lovtekster og annet materiale fra kurset er samlet nedenfor.

advokat Ingvald Falch v/Advokatfirmaet Schjødt AS

Rett til nett - nettbundne sektorers overgang til konkurranseregimer, med fokus på kommunikasjonsnettverk

 

Foredraget, som er basert på boken Rett til Nett, gir en komparativ analyse av monopolsituasjoner i ulike nettbundne sektorer, som ved sektorregulering er omdannet til konkurranseregimer. I foredraget gis en oversikt over de mest aktuelle erfaringene, med fokus på infrastruktur i kommunikasjonsnettverk.

   

advokat Halvor Manshaus v/Advokatfirmaet Schjødt AS

Ansvar for innhold og formidling i nettverk: eier, tilbyder og brukere

ehandelsloven

Kommunikasjon over nett innebærer at ulike ledd i nettets verdikjede må utnyttes for å formidle innholdet. På Internett sendes e-post, websider og datafiler gjennom en rekke systemer som tilhører hovedsakelig ukjente tredjeparter. Hvilket ansvar kan tillegges den enkelte aktør som eier eller tilbyr den underliggende infrastruktur i forhold til det innhold som formidles?

   

advokat Tomas Myrbostad v/Advokatfirmaet Schjødt AS

Ekomregulering i støpeskjeen

ekomloven

Ekomloven av 2003 innførte et helt nytt reguleringsregime for ekomsektoren i tråd med EUs ekomdirektiver. En grunnleggende idé bak de nye reglene er at alle markeder på sikt skal "avreguleres gjennom regulering". Foredraget gir en innføring i ekomreguleringen med hovedfokus på konkurransereglene, samt praktiske eksempler. Det gis også drøftelse av fordeler, svakheter og utfordringer ved reguleringsmodellen.