JusNytt advokat Halvor Manshaus opphavsrettDanmarks øverste domstol har i en fersk avgjørelse besluttet at internettleverandører kan pålegges å stenge tjenester fra kunder som driver ulovlig fildeling. Høyesterett viser samtidig til kravet i INFOSOC-direktivet til effektive sanksjoner og forføyninger overfor mellommenn hvis tjenester benyttes til å overtre opphavsrettslig vernet materiale.

.

Selskapet TDC var i underinstansen blitt pålagt å blokkere mot trafikk på enkelte spesifiserte IP-adresser benyttet av kunder av selskapet. Bakgrunnen for forbudet var at det fra disse adressene ble distribuert opphavsrettslig vernet materiale. Høyesterett fant at forbudet ikke utgjorde noen uoproporsjonal eller unødvendig belastning overfor TDC, og at det var liten risiko for at TDC ville bli eksponert for erstatning fra sine kunder.

TDC mente angivelsen av stengningen var problematisk, ved at IP-adressene var dynamiske, og ville kunne endre seg over tid. Høyesterett avviste dette under henvisning til at forbudet i realiteten var rettet mot de kunder som på det aktuelle tidspunkt hadde benyttet de angitte IP-adresser. Videre ble det lagt vekt på artikkel 8 tredje ledd i INFOSOC-direktivet, som forplikter statene til å innføre forføyningssanksjoner overfor tredjeparters urettmessige handlinger:

"Medlemsstatene skal påse at rettighetshaverne har mulighet til åkreve rettslig forføyning overfor mellommenn hvis tjenester brukes av en tredjemann til å overtre en opphavsrett eller beslektet rettighet."

Forbudet ble derfor ansett ikke å være urimelig tyngende overfor TDC, og underinstansens resultat ble stadfestet.