En fisker som hadde levert inn blåkveite fra Tromsøflaket mente at fiskemottaket hadde oppgitt for lav vekt på fangsten, og forsøkt å lure ha. Forholdet ble politianmeldt som forsøk på underslag, og saken ble kort tid etter omtalt i de lokale avisene. Her ble fiskeren sitert med beskyldninger om fiskefusk hos mottaket, altså at fiskeren var blitt forsøkt snytt på vekten. Hammerfest frifant fiskeren under henvisning til at det ikke forelå noen ærekrenkelse i lovens forstand.    

.

Forut for injuriesøksmålet var saken blitt henlagt av politiet. Fiskeren påklaget henleggelsen, men klagen ble ikke tatt til følge. Bakgrunnen for henleggelsen var bevissituasjonen i saken, hvor det var vanskelig å dokumenter at det hadde skjedd noe ulovlig.

I den ferske dommen fra tingretten legger dommeren til grunn en høy faglig standard hos norske journalister. Fiskeren anførte at han ikke hadde uttalt seg slik saken var blitt gjengitt i pressen, og at retten derfor ikke kunne legge avisens gjengivelse til grunn som fiskerens egne uttalelser. I dommen heter det følgende om dette:

"Hensett til den jevnt over solide etterretteligheten til norske journalister generelt og spesielt til at  Finnmark Dagblad i så henseende ikke er noe unntak, finner retten det lite sannsynlig at det er journalistene/avisene som har funnet på begrepene ”tjuveri” ”underslag” ”stukket unna” slik det fremgår av de ovenfor siterte og understrekede formuleringene i avisene."

 Selv om mange vil være enige i at norske journalister generelt er etterettelige, skal det samtidig påpekes at feilsitering og omskrivinger er vanlig kost også i norsk presse. Ofte vil et intervju eksempelvis ha form av en lengre samtale, og journalisten vil da måtte foreta oppsummeringer eller omskrivinger tilpasset formen i avisen. I dette tilfellet var fiskerens sitater inntatt som del av ingresser og overskrifter, og det er kanskje nettopp disse delene av en artikkel som er mest utsatt for slike omskrivinger. En sak der dette var tilfelle og ble tillagt vekt av tingretten har tidligere vært omtalt på JusNytt (hestetyv-saken).