JusNytt advokat Halvor Manshaus telekom ekomEt ekspertutvalg har avgitt en innstilling der det anbefales å innføre en lovhjemmel i ekomloven for tilbakebetalingskrav. Ekomloven inneholder i dag ingen slik hjemmel for å kreve tilbakebetaling ved innkreving av pris i strid med loven.

.

Utredning om ekom - tilbakebetaling

I forbindelse med komitébehandlingen av ekomloven ba stortinget departementet om å utrede spørsmålet om tilbakebetaling og det ble i den forbindelse nedsatt et ekspertutvalg. Utvalget, som blant annet har bestått av to jusprofessorer og representanter fra lovavdelingen, ga sin innstilling til Samferdselsdepartementet 19. januar 2005. Innstillingen er nå offentliggjort.

Ekspertutvalget konkluderer med at det bør inntas en egen hjemmel for tilbakebetaling i ekomloven. Etter utvalgets oppfatning er det uriktig at den som har tatt overpris skal få beholde gevinsten av dette, og en tilbakebetalingsregel vil bidra styrke insentivene til å etterleve regelverket. Utvalget legger opp til at håndhevelsen av tilbakebetalingskrav fortsatt skal skje mellom de private parter, men basert på en årlig rapport fra Post- og teletilsynet. Utvalget mener også at det bør påløpe forsinkelsesrenter på tilbakebetalingskrav.

Loven likevel ikke planlagt endret

Til tross for den klare anbefalingen fra ekspertutvalget gir samferdselsminister Torhild Skogsholm ingen signaler om at loven vil bli endret. "En streng regulering på dette punktet kan få store, og kanskje uønskede, konsekvenser for markedet. Jeg ønsker derfor at det gjennomføres ytterligere vurderinger i tilknytning til rapporten - særlig med sikte på alternative løsninger til en mulig ordning med pålegg om tilbakebetaling" sier samferdselsministeren i en pressemelding.