JusNytt tar i mot bidrag til artikler. Bruk kontakt-fanen ovenfor for å sende melding dersom du har et aktuelt tema og/eller materiale å bidra med.

Follo tingrett har avsagt dom i veskesaken, der motehuset Friis sto mot veskekjeden Marrianne Morris. Friis hadde fremmet krav om erstatning etter at Morris hadde solgt kopier av vesker fra Friis. Dommen slår fast at Morris hadde opptrådt sterkt klanderverdig, og gir erstatning til Friis blant annet basert på at Morris må avstå berikelsen vunnet ved salget av de omstridte veskene.

.

Oslo tingrett har i dag avsagt dom i spørsmålet om lovvalg i bokhandler-saken. Retten måtte ta stilling til om den etterfølgende saken skal gå etter norsk eller afghansk rett. Bakgrunnen for problemstillingen var bokhandlerens anførsel om at afghansk rett måtte komme til anvendelse da det var her den påståtte skadevirkning inntraff.

JusNytt_bokhandler

.

JusNytt_BoligpriserNorges Eiendomsmeglerforbund (NEF) og Eiendomsmeglerforetakenes forening (EFF) har nå mottatt avgjørelse i saken om rett til boligprisstatistikk. Saken reiste spørsmål om det forelå grunnlag for å si opp samarbeidet mellom de to foreningene når det gjaldt boligprisstatistikken. Oslo Byfogdembete konstaterte at det forelå en sterk lojalitetsplikt mellom partene, og at det dermed ikke forelå tilstrekkelig grunnlag for oppsigelse.

.

store_studio_sakenOslo tingrett har avsagt dom i saken der NRK i Store Studio viste klipp fra filmen
Brent av frost. Hovedspørsmålet i saken var om NRK gikk utover grensen for sitatretten ved å vise et klipp fra det som i dommen omtales som en av norsk films mest berømte elskovsscener. Klippet viser et par som har samleie på en haug med fisk i en liten robåt, og etterfølges av et bilde av kvinnen som da er naken. Tingretten dømte NRK til å betale både erstatning og oppreisning til den aktuelle skuespillerinnen.

.

JusNytt sak om dom i tvist om patentHøyesterett har helt nylig avsagt dom i Biomar-saken, der spørsmålet om å overprøve avgjørelser fattet av Patentstyret sto som et sentralt punkt. Saken gjaldt Patentstyrets avslag på en patentsøknad for tilføring av et virkemiddel mot øyesykdom i fiskefor grunnet manglende oppfinnelseshøyde. Tingretten oppretthold avslaget, mens lagmannsretten fant at avslaget var ugyldig. Høyesterett opprettholdt dommen fra tingretten, slik at avslaget fra Patentstyret altså blir stående.

.