JusNytt tar i mot bidrag til artikler. Bruk kontakt-fanen ovenfor for å sende melding dersom du har et aktuelt tema og/eller materiale å bidra med.

JusNytt advokat Halvor Manshaus ytringsfrihet presserettBorgarting lagmannsrett har i en helt fersk kjennelse tatt stilling til et prinsipielt spørsmål innen presseretten: Hvor går grensene for det pressen må utlevere av materiale i forbindelse med en straffesak? Lagmannsretten vurderte hvorvidt Dagens Næringsliv var forpliktet til å utlevere lydbåndopptak i forbindelse med den mye omtalte legeerklæring-saken, der to personer ble siktet for tre tilfeller av korrupsjon. Saken er viktig, ved at retten ikke bare ser på spørsmålet om identifisering av kilder, men også går konkret inn i vurderingen knyttet til utlevering av andre tilstøtende opplysninger om kilden og kildematerialet.

JusNytt advokat Halvor Manshaus opphavsrett verkskravetHøyesterett har nå avsagt dom i Huldrasaken som tidligere er blitt omtalt av JusNytt. Saken gjelder et underholdningsprosjekt der reisende med Flomsbanen skulle få se en dansende hulder i det banen passerte. I kjølvannet oppsto det en tvist mellom tilretteleggerne om hvem som hadde rettighetene til forestillingen. Saken er av spesiell interesse fordi den tar stilling til spørsmålet om verkshøydekravets nedre grense. Det er først hvis det foreligger et ånsdverk at opphavsmannen får opphavsrett til dette.

JusNytt advokat Halvor Manshaus prosedyre litigation presentasjonDet eksisterer ingen formell utdannelse der advokater tilegner seg kunnskaper om den spesielle formen for kommunikasjon som kjennetegner en rettslig prosess. Utarbeidelse av stevning, tilsvar, anke, kjæremål og andre former for skriftlige innlegg, så vel som selve den muntlige presentasjon og argumentasjon som foregår under en hovedforhandling, er ferdigheter som ikke er tema under jusstudiene. Dette fremstår kanskje som et paradoks, all den tid advokatrollen så sterkt forbindes med nettopp det å fungere som prosessfullmektig (en kobling som er godt hjulpet av en rekke ulike TV-serier). Advokat J.B. Hjort skrev for nesten 50 år siden en bok om nettop dette med teknikken som ligger til grunn for en overbevisende kommunikasjonsform, en bok som nå er tilbake på plass hos bokhandleren...

Advokatfirmaet Schjødt DA har utarbeidet en statistikk over rettspraksis i injuriesaker de siste årene. Materialet viser at medias rolle som videreformidler innebærer et sterkt vern under den europeiske menneskerettighetskonvensjons krav. Pressens rolle som "vakthund" er et gjennomgangstema i moderne rettspraksis, og rettens vurderinger er nå knyttet opp mot helhetsvurderinger av forholdet til ytringsfriheten, snarere enn straffelovens ordlyd.

Høyesterett har i en nylig avsagt dom mellom Se og Hør Forlaget AS m.fl. og Anette Young m.fl. fastlagt grensene for privatlivets fred etter strl § 390. Saken gjaldt hvorvidt Se og Hør gjennom tre reportasjer sommeren 2003 rettsstridig hadde krenket privatlivets fred overfor de tidligere Big Brother-deltakerne Anette Young og Rodney Omdal Karlsen. I vurderingen stod den såkalte Carolinedommen (også kjent som "Prinsessedommen") sentralt.