jusnytt_emd_husArtikkelen er skrevet av advokat Jon Wessel-Aas og er tidligere publisert på hans blogg: www.uhuru.biz. Wessel-Aas er advokat i NRK og har prosedert flere sentrale saker innen ytringsfrihet og opphavsrett. I denne artikkelen kommenterer han en fersk avgjørelse fra EMD som går på pressens kildevern, en avgjørelse som får betydning også for norsk rett etter våre forpliktelser under den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK).

.

jusnytt_cd_lock_drm

Det amerikanske Library of Congress har nå publisert den siste oversikten over unntak fra reglene om vern av digitale rettighetssystemer. I USA vernes slik DRM på tilsvarende vis som i Norge etter implenteringen av Infosoc-direktivet. Det vil si at det i utgangspunkter er forbudt å fjerne sperrer som verner om eksemplar av åndsverk. Det amerikanske systemet åpner imidlertid for unntak, som står for 3 år om gangen. Nå var det nettopp en ny runde med vurderinger av unntak, og blant annet såkal jailbreaking av apple-telefoner ble vurdert.

.

JusNytt_BetamaxBetamax-saken vakte stor oppmerksomhet på 80-tallet, og har hatt stor innflytelse på tolkningen og forståelsen av opphavsretten i gråsonen mellom det ulovlige inngrep og den lovlige utnyttelse i den private sfære. Den viktigste betydningen ligger imidlertid på det kommersielle plan, i hvilken grad man kan utvikle ny teknologi og nye tjenester som kan innebære en mer intensiv utnyttelse av et verk enn tidligere? Saken har klare sider mot den norske DVD-saken som gjaldt brudd på beskyttelsessperrer (DRM) på DVD-filmer, og viser hvordan ny teknologi stadig vil fremtvinge debatt og konflikt på opphavsrettens område. .

JusNyttDommer fra domstolen i Strasbourg som administrer den europeiske konvensjonen for mennesekerettigheter har direkte påvirkning på våre norske regler om ærekrenkelser og ytringsfrihet. Norsk rett er blitt justert ved flere fellende dommer i Strasbourg, slik at ytringsfriheten er blitt sterkere enn tidligere. Enkelte har hevdet at den aller siste praksisen fra Strasbourg indikerer en ny trend, at ytringsfriheten nå skal justeres tilbake.

jusnytt_red_ansvar.jpgDen som formidler eller legger til rette for ytringer eller produksjon av innhold på Internett pådrar seg samtidig et ansvar for det innhold som presenteres. Forfatteren diskuterer det tradisjonelle redaktøransvaret og de nye EU-reglene om ansvarsbegrensninger for visse kommunikasjonsformer.