JusNytt advokat Vidar StrømmeTolkningen av det konkrete utsagn står helt sentralt i injuriesaker. Denne prosessen er en del av domstolens rettsanvendelse, og påvirker ikke bare spørsmålet om utsagenet isolert sett har ærekrenkende makt. Tolkningen får betydning også for kartleggingen av utsagnets karakter og art m.m., som er av betydning for rettsstridsvurderingen. Forfatterne er eksperter på rettstilstanden innen dette området i Norge og Europa.  

Denne artikkelen er en avhandling skrevet av Halvor Manshaus som vitenskapelig assistent ved Institutt for rettsinformatikk ved Universitetet i Oslo. Temaet for avhandlingen er mer aktuelt enn noensinne, selv om enkelte endringer er blitt innført i regelverket etter at avhandlingen ble publisert i Complex-serien i 1997. Dette er likevel den eneste samlede fremstilling av norsk lotteri- og pengespillrett, og avhandlingen gjøres altså nå tilgjengelig her. 

.

JusNytt advokat Halvor Manshaus opphavsrett fildeling peer-to-peerUSAs Supreme Court avsa nylig dom i Grokster-saken. Den sentrale problemstilingen i saken var avveiningen mellom opphavsrettens vern av åndsverk i forhold til utviklingen og utnyttelsen av teknologiske innovasjoner. Grokster og et annet selskap hadde utviklet fildelingsprogrammer som ble tilbudt gratis til brukerne. Programmene ble visstnok benyttet til å laste ned milliarder av filer som inneholdt opphavsrettslig vernet materiale.

JusNytt advokat Halvor Manshaus In Norway, a recent dispute between the incumbent Telenor and an alternative network operator (ANO) draws attention to the issue of asymmetric regulation of termination charges. This case demonstrates the opportunities of a dominant operator to discipline behaviour of smaller players, by applying a range of measures. In our opinion, it serves to illustrate the appropriateness of light hand regulation of ANOs in the termination markets.

Artikkelen kommenterer forholdet mellom statlige og private pengespill, der norske myndigheter ønsker å overta det eksisterende private spillemarkedet i Norge. Dette har utløst en generell debatt omkring Statens eierskap og håndtering av eksisterende statlige pengespill, samt at den norske pengespillindustrien har anført at en statlig overtakelse vil være i strid med konkurranse- og markedsreglene. EFTA har mer enn antydet at norsk pengespillpolitikk er problematisk i forhold til EØS-avtalen, En slik linje er fulgt også av de norske domstoler som så langt har tatt stilling til spørsmålet. Artikkelen kommenterer forholdet til pengespill på Internett, og hvordan statens reguleringsargumenter kan synes å virke noe unynanserte.

Artikkelen er også publisert som kronikk i Dagens Næringsliv.

.