Analyse av Corpus Iuris Civilis, utgitt som Complex nr 1 / 2005. I denne fremstillingen ligger hovedvekten på Justinians lovkodifisering og samspillet mellom kodifiseringen og hans målsetning om å gjernreise romerriket.

Prosessen omkring kodifiseringen, samt det endelige resultatet, gir førstehånds informasjon om det samfunnet Justinian ønsket å skape. Kildemateriale i form av forarbeider og lovtekst gir en innsikt i hvilke forestillinger og ideer som drev keiseren i dette enorme prosjektet. I det følgende gjøres det rede for kodifiseringen som en sentral del av Justinians politiske program - gjenreisningen av det tapte romerriket i sin idealiserte form. Samtidig analyseres Justinians bruk av militær makt, religiøse forestillinger og rettsreglenes autoritet for å gjenerobre og bevare det romerske rike og den romerske identitet. Hva drev Justinian i hans reformiver, hans intense fokus på kristendommen og hans nærmest messianske funksjon som kristen keiser?

Materialet er her gjengitt som en pdf. Denne kan for øvrig bestilles gjennom UNIPUB.

 

.